ที่กองแผนงาน มีการนำ KM ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตน เช่น แฟ้มภูมิปัญญา ฯลฯ

 

ขอนำเสนอให้เห็นเป็นภาพแสดงนะคะ เมื่อเดินไปตามทาง สู่กองแผนงาน กรมอนามัย