ขอขอบคุณที่สร้างเครื่อข่ายการเรียนรู้ที่มีค่ายิ่งให้กับบุคลากรในด้านต่าง ๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพต่อไปในอนาคต