คุณพ่อของอาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยวัน ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการออกกำลังขาด้วยตนเอง สมาชิกสามารถดูภาพและอ่านบันทึกได้ที่นี่

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๙