ของรัชฎา

คนเรา
Saranath

เอามาฝากให้เป็นข้อคิดอีกตามเคย

Sarnath  is  one  of  Buddhist  holy  places  which  Buddhist  should  pay  a visit and  worship.            Sarnath  is  the  holy  place  where  the  Buddha  preached  the  first  Sermon (Dhamma  Jakkappavatana  Sutra)  to  five  maonks  viz : (1) Anya  Kondanya  (2) Vappa.  (3) Bhaddiya,  (4) Mahanama  (5) Assaji.          After  hearing  the  firat  sermaon, they  became  Arahanta.  Sarnath or  Isipatana  forest  is  the  time  of  Buddha  is  situated  in  the  city  of Pharanasi.  (Benares)  In  the  compound  of  Sarnath, remain  Dhammekha Sthupa, Mulagandhakuti  Viharn,  Asoka’s  Pilla  and  so  on.          Sarnath  is  at  present  peaceful  and  clean.  Buddhists  from  various  places  come  to  pay  a  visit  and  worship.   สารนารถ           สารนารถ  เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่พระพุทธองค์แสดง  ปฐมเทศนา (ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร)  แก่ปัญจวัคคีทั้ง 5 คือ  พระอัญญาโกณทัญญะ  พระวัปปะ  พระภัททิยะ      พระมหานามะ  และพระอัสสชิ           หลังจากฟังพระธรรมเทศนาแล้ว  ทั้ง 5 รูป  ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ สารนารถ หรือ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  ในสมัยพุทธกาล  ตั้งอยู่ในเมืองพราณสี (Benares) ในบริเวณสารนารถ  มีธรรมเมกขสถูป  (สถานที่แสดงปฐมเทศนา)  มูลคันธกุฏิวิหาร  เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช  เป็นต้น สารนารถในปัจจุบัน  เป็นสถานที่สะอาด  สงบ  มีชาวพุทธจากสถานที่ต่างๆ  มาเยือนและสักการะบูชา  เป็นสังเวชนียสถานที่ควรเคารพบูชาน้อมระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

คำศัพท์

Buddhist      (N.)     ชาวพุทธ, เกี่ยวกับพุทธศาสนา         Preach       (V.)    แสดง (ธรรม)Sermon        (N.)     ธรรมเทศนา , คำสอน                  Monks        (N.)   พระสงฆ์Araanta        (N.)     พระอรหันต์                           Situate        (V.)   ตั้งอยู่Isipatana      (N.)     ชื่อป่าอิสิปตนะ                         Pillar            (N.)   เสาStone  pillar  (N.)     เสาหิน                                          Peaceful      (Adj.)  มีความสงบClean            (Adj.)  สะอาด                                 Compound   (N.)   บริเวณ Worship        (N.)     บูชา,สักการะ                         Asoka           (N.)   พระเจ้าอโศกมหาราช               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของรัชฎา

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#การจัดการ

หมายเลขบันทึก: 48892, เขียน: 07 Sep 2006 @ 18:28 (), แก้ไข: 27 Apr 2012 @ 22:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)