พระราชดำรัสฯ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" น้อมนำมาพัฒนาองค์การ

สถานศึกษา "จิระศาสตร์วิทยา" น้อมนำกระแสพระราชดำรัสฯมาพัฒนาองค์การ

การพัฒนาสถานศึกษาแบบองค์รวม (Whole School Approach) บุคลากร หรือ "คน"
คือตัวจักรสำคัญที่จะขับเคลื่อนการทำงานไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ

ผู้บริหารโรงเรียนตระหนักดีว่า ต้อง"สร้างคนก่อนสร้างงาน"  ฉะนั้นพันธกิจในการสร้างคน
ให้เป็น "ทรัพยากรมนุษย์" ที่มีคุณค่า ต้องน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ความว่า "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" มาใช้ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จ
ในการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืนและเป็นสิริมงคลสืบไป

การสร้างความเข้าใจ  ใช้แนวทางการสื่อสารสัมพันธ์ลักษณะ 2 ทาง (two way communication) ผู้นำองค์การต้องหมั่นประชุมปรึกษาหารืออยู่เนืองนิตย์ ทั้งแบบ
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และต้องพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากขึ้น

การเข้าถึง  เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เทคนิควิธีที่แยบยล ผู้นำองค์การต้องสร้างความ
ไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นเบื้องต้น  โดยการ "จับเข่า พูดคุย สร้างความคุ้นเคย"
เพื่อร่วมมือกันทำงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จ โดยผู้นำจะต้องเอาตัว
เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ร่วมงานในลักษณะ "คุณเอื้อ" "คุณอำนวย"  หากมีปัญหา
อุปสรรคก็พร้อมที่จะร่วมมือแก้ไข ไม่ใช่หลีกหนีหรือปล่อยให้เป็นหน้าที่
ความรับผิดของผู้ร่วมงาน

การพัฒนา  ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของ "การสร้างคน" วิธีการหรือแนวทาง
การพัฒนามีหลากหลายวิธี   ขึ้นอยู่กับบริบทของทรัพยากร สภาพแวดล้อม
และบุคคล  ดังนั้นผู้นำองค์การจึงต้องมีเทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งนโปเลียนโบนันซ่ากล่าวว่า "ยิงให้ถูกเป้า เย้าให้ถูกที่ ชี้ให้ถูกคน 
สนการสื่อสาร  ประสานอย่าให้ขลุก   นี่แหละมุขผู้บริหาร"
 
สุดท้ายจะส่งผลให้บุคลากรและหน่วยงาน/องค์การได้รับการพัฒนาก้าวหน้าต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ครูกรุงเก่า

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 4888, เขียน: 03 Oct 2005 @ 17:35 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 17:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)