ขอเชิญชมการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบองค์รวม ของ  PCU.ตะพง ได้ที่

http://www.gotoknow.org/file/tattiga/pcutapong01.doc