KKU_KM ปรับใหญ่ เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

  Contact

  ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เอาจริงเรื่องบูรณาการ"การจัดการความรู้เข้ากับงานประจำ"  

 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ปรึกษาหารือ เพื่อบูรณาการ ทีมงาน UKM เดิมซึ่ง รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ เป็นประธาน เพื่อให้สอดคล้องกับตามแนวทางที่ กพร.กำหนด โดยปรับเพิ่มคณะกรรมการกำหนดทิศทาง( หัวปลา)ของการนำ "การจัดการความรู้มาเป็น เครื่องมือ" ในการพัฒนา ตน คน งาน และ องค์กร เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรเรียนรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

 โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นประธานอำนวยการ รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ในฐานะ คณบดี และ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นรองประธาน และ มีคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และ มี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเป็น กรรมการ และ เลขานุการ โดยกำหนดการประชุมครั้งแรก เพื่อปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการใน ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ณ อาคาร ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น ๕

 ชุดที่สองจะเป็นชุดทำงานที่ให้การสนับสนุน เพื่อจัดเวที สร้างเครือข่าย ส่งเสริม เพื่อให้เกิด การ "ลปรร" และ เก็บรวบรวม "หางปลา" โดยที่มอบหมายให้ ผมเป็นหัวหน้าทีมไปพลางๆก่อนครับ

 สิ่งที่ทีมงานได้ ลปรร และ ร่วมกันกำหนด "หัวปลา" ในปี ๒๕๔๙ จะมีดังนี้ครับ

 ๑.พัฒนางานวิจัยซึ่งคณาจารย์ และ สายสนับสนุน จะร่วมกันทำแบบบูรณาการ และ สหสาขาวิชาชีพ

 ๒.พัฒนาระบบ การเงิน การคลัง และ พัสดุ ต่อเนื่องจากการสัมมนา UKM

 ๓.พัฒนาคุณภาพแบบองค์รวมโดยใช้งานประจำเป็นฐาน

 ทีมงานเสนอแนะให้มีจุลสาร ซึ่งทำมาแล้วระยะหนึ่งให้ดำเนินการต่อไป และ เชื้อเชิญให้จัดให้มีการสื่อสาร  B to B ให้มากขึ้น

 เรียนเชิญ เสนอความคิดเห็นครับ

 JJ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

Post ID: 4887, Created: , Updated, 2013-09-06 17:11:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 3, Read: Click

Tags #kku#มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Recent Posts 

Comments (3)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
Written At 
ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์หมอจิตเจริญด้วยครับ
JJ
IP: xxx.12.97.116
Written At 

เรียน ท่านรองวิบูลย์ ขอบพระคุณครับ คงต้องขอกำลังใจ และ คำ แนะนำจากท่านครับ

JJ

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.158
Written At 
ผมก็ขอให้กำลังใจด้วยครับ