ดูข้อมูลสารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ http://www.science.cmu.ac.th/Reg-Sci/acamicScience/index.asp และ http://www.science.cmu.ac.th/Reg-Sci/GraduateSci/default.asp