ห้วงเวลาระหว่างวันที่ 8-12 พ.ค.55, 14-18 พ.ค.55, 28 พ.ค.- 1 มิ.ย.55 สำนักงาน กศน.โดยสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร ร่วมกับกลุ่มการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดพัฒนา ณ โรงแรมราชศุภมิตร กาญจนบุรี จำนวนครูอาสาฯที่เข้ารับการพัฒนาเฉลี่ยรุ่นละประมาณ 800 กว่าคน รวมแล้วประมาณสองพันกว่าคน นับว่าเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญ ที่ครูอาสาฯทั่วประเทศได้มาพบกัน

          กระบวนการพัฒนาจะเป็นการให้ความรู้โดยวิทยากร แล้วให้ครูแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายกันตามประเด็นที่วิทยากรมอบหมาย โดยแบ่งกลุ่มไว้ 40 กลุ่ม กลุ่มละ 20 กว่าคน มีวิทยากรพี่เลี้ยง เป็น ผอ.กศน.อำเภอ 40 คน

          ผมได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยงเช่นกัน รวมถึงทำหน้าที่ช่วยคณะทำงานดูแลระบบการนำเสนอข้อมูลของวิทยากร มีโอกาสรวบรวม PowerPoint และข้อมูลอื่นๆ จึงนำมาเผยแพร่สำหรับครูอาสาฯที่เข้ารับการพัฒนาและผู้สนใจ โดยทยอยนำมาลงสำหรับให้เลือกดาวน์โหลดได้ตามด้านล่างข้อความนี้ครับ......... สำหรับท่านที่ใช้โปรแกรม download manager (DM.) ช่วยในการดาวโหลด บาง file อาจโหลดไม่ได้ ให้ปิดโปรแกรมที่ว่าก่อนนะครับ

รุ่นที่ 1
- รายชื่อวิทยากรพี่เลี้ยง(มีหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail)  Download
- รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนารุ่นที่ 1 (มีหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail ขาดเฉพาะกลุ่ม 1-2) Download
- พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ (เลขาธิการ กศน.)  Download
- การจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. (ดร.อุษา เทียนทอง)  Download
-
การพัฒนาบุคลิกภาพ (ผอ.เกษม  บาตรโพธิ์)  Download
- ภาวะผู้นำ (ผอ.อรัญ คงนวลใย)  Download
- ความรู้เกี่ยวกับ ASEAN (สถาบันฯสิรินธร)  Download1, Download2
- กระทรวงศึกษาธิการกับ ASEAN (สถาบันฯสิรินธร)  Download
- กศน. กับ ASEAN (สถาบันสิรินธร)  Download
- แรงจูงใจในการทำงานและการคิดเชิงบวก (ผชช.กุลธร เลิศสุริยะ)  Download
- การสนับสนุนงาน กศน.อำเภอ (ผอ.กฤตชัย อรุณรัตน์)  Download
- แผนการทำงานของครูอาสาฯ (ผอ.อินทิรา  สงวนวงษ์)  Download 
คะแนนจากการประเมินผล รุ่นที่ 1  Download 

รุ่นที่ 2 (เฉพาะข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลเดิมอยู่ในรุ่นที่ 1 แล้ว)
- รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนารุ่นที่ 2  Download
- พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กศน. (เลขาธิการ กศน.)  Download
- วัฒนธรรมองค์กร (ผอ.นลินี  ศรีสารคาม จันทร์ตรี)  Download
- คะแนนจากการประเมินผล รุ่นที่ 2  Download 

รุ่นที่ 3 (เฉพาะข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลเดิมอยู่ในรุ่นที่ 1-2 แล้ว)
- รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนารุ่นที่ 3  Download
- ธรรมะกับการทำงาน (พระมหาสมปอง จนฺทวํโส)  Download
- คะแนนจากการประเมินผล รุ่นที่ 3  Download


ของแถม

- VDO เสียงกู่จากครูใหญ่ Download 1, Download 2, Download 3 
  (เนื่องจาก file มีขนาดใหญ่ จึงต้องฝาก file ไว้ในเวปไซต์สำหรับฝาก file 
  ตอน Download อาจซับซ้อนนิดหน่อยนะครับ)

- เพลงมาร์ช กศน.  Download1, Download2Download3, Download4

- เพลงเก่า กศน. กศน.การศึกษานอกโรงเรียน Download, กศน.เพื่อมวลประชา Download, เทียน กศน. Download

File ช่วยแก้ไข กรณีทรัมป์ไดรฟ์ติดไวรัส HiddenFolder ทำให้ File และ Folder หายไป  เมื่อโหลดได้แล้ว ให้แตก file ที่ zip ไว้ แล้วดึงเฉพาะตัว file ที่จะใช้งานออกมา ใช้งานโดยการ copy File นี้
ไปวางไว้ในทรัมป์ไดรฟ์ที่เจอปัญหา แล้วเปิด file นี้ โดยการดับเปิ้ลคลิก แล้วรอสักครู่ (ให้รอจนกรอบการทำงานปิดตัวไปเอง
หากข้อมูลมาก อาจใช้เวลานาน) แล้ว FlleกับFolder ที่หายไปจะกลับคืนมา จากนั้นให้ลบ File ที่เป็นรูปชอร์ทคัทเดิมทิ้งไป
เพราะเป็นไวรัส File นี้ได้มาจากเพื่อนๆในเวปครับ จำไม่ได้แล้วว่าเอามาจากใหน (ขออภัยเจ้าของไว้ด้วย)   Download