การทำงาน..เสมือนคนต้นแบบ

คนต้นแบบ
 • ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องทำสิ่งต่างๆมากมาย จากการที่นักศึกษาบริหารมาติดตามดูการทำงานในบทบาทที่เป็นหัวหน้าตึก และแถมดูบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(APNs) นอกจากนี้ดิฉันมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่ง คือ ตำแหน่งผู้ช่วยฯหัวหน้าพยาบาลฝ่ายวิจัย จึงขอสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกับน้องนักศึกษาที่มาติดตามบทบาทดังนี้ค่ะ

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน

 • ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าหอผู้ป่วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นเวลา 25 ปี และ
 • เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรจากสภาการพยาบาล  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 
 • ทำหน้าที่เป็นพยาบาลชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่ปี 2542 และ
 • ทำหน้าที่พยาบาลเชี่ยวชาญ ตั้งแต่ปี 2552 

 

งานด้านวิจัย

 • รับผิดชอบด้านงานวิจัย ประมาณ 18 ปี เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย และผู้ช่วยหัวหน้างานบริการพยาบาลฝ่ายวิจัย
 • เป็นคณะกรรมการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และทำหน้าที่จัดอบรมนักวิจัยหน้าใหม่ จัดหาพี่เลี้ยงและเป็นพี่เลี้ยงในการทำวิจัย จัดหาแหล่งทุนในการทำวิจัย เป็นคณะกรรมการตรวจผลงานวิจัยเพื่อพิจารณาให้ทุนในคณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับการทำวิจัย R2R  เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน รวมทั้งหลักการเขียนคู่มือในการทำงาน การเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนรายงานการวิจัย

 

งานหลัก

 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมกำกับหน่วยงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
 • ที่มีขอบเขตในการทำงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ   ซึ่งที่ไม่สามารถให้บริการได้โดยโรงพยาบาลทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 • มีการให้บริการพยาบาลเฉพาะสาขาครบทุกสาขา ทั้งโรคทางศัลยกรรม  อายุรกรรม  รังสีรักษา และออร์โธปิดิกส์ ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพและมีการสร้างเสริมสุขภาพ  
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มารักษาด้วยยาเคมีบำบัดที่มีปัญหาซับซ้อน มีค่าใช้จ่ายสูงและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจและครอบครัว  ให้ได้รับบริการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแบบองค์รวม  โดยนำการบำบัดทางการพยาบาลและนำนวัตกรรมมาใช้
 • จัดทำคู่มือและมาตรฐานการพยาบาล 
 • ทำวิจัยและจัดทำแนวทางปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย โดยเน้นผลลัพธ์ของการบริการทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
 • มีการเผยแพร่และ/หรือตีพิมพ์ผลงานในระดับประเทศและต่างประเทศ เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาระบบสุขภาพในองค์กร
 • ร่วมตัดสินในการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการบริการสุขภาพ
 • การตัดสินเชิงจริยธรรมในองค์กร
 • เป็นผู้ประเมินผลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร    

 

ผลงานด้านตำรา

 • อุบล จ๋วงพานิช .คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด.พิมพ์ครั้งที่ 2. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,2554 

 

การสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

 • Research Utilization Project: การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อลดปวด โดยใช้ดนตรีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งที่มีความปวด 
 • Research Utilization Project: การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดมีความรู้และสามารถดูแลตนเองได้
 • แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
 • แนวปฏิบัติการพยาบาลมาใช้ในคลินิก(Clinical Nursing practice guideline) เรื่อง การป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยการกดจุดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

 

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

 • หัวหน้ากลุ่มวิจัย Research group: การเสริมพลังอำนาจในผู้ป่วยเรื้อรัง  (Empowerment in chronic illness patients) ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2554
 • ผลการใช้โปรแกรมวางแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรม การดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับเคมีบำบัด นางสาวณัฏฐ์ชญา ไชยวงษ์ นางอุบล จ๋วงพานิช นางสาวดุจดาว กันพลและนางสาว ทิพวรรณ ขรรศร ได้รับทุน R2R คณะแพทย์ศาสตร์ 2554 รอบที่1-2 กำลังดำเนินการเก็บข้อมูล
 • ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำบัด โดย นางสาวสุกัญญา จันหีบ นางอุบล จ๋วงพานิช นางสาวศรัญญา คำบุดดา ได้รับทุน R2R คณะแพทย์ศาสตร์ 2554 รอบที่1-2 กำลังดำเนินการเก็บข้อมูล
 • ผลของการการดื่มน้ำขิงเพื่อลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด นางสาวกนกกัญญา สุทธิสาร นางอุบล จ๋วงพานิช ได้รับทุน R2R คณะแพทย์ศาสตร์ 2554 รอบที่1-2 กำลังดำเนินการเก็บข้อมูล
 • ศึกษาประสิทธิผลการกดจุดด้วยตนเองและใช้สายรัดข้อมือเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด โดย นางอุบล จ๋วงพานิช นางสาวจันทราพร ลุนุลด,นางสาวทิพวรรณ ขรรศร นางสาวอาทิตยา ประนัดสุดจ่า ได้รับทุนประเภทที่ 2 (ข) ตามโครงการวิจัยสถาบัน และการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 กำลังขอจริยธรรม

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว

 • อุบล  จ๋วงพานิช,  รัชนีพร  คนชุม,และสมจิตร์  หร่องบุตรศรี.การศึกษาคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเต้านมที่ผ่าตัดและได้รับยาเคมีบำบัด. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์บูรพา  2541; 6(2):7-15.
 • จินตนา บุญจันทร์,  สุรีพันธ์ เวชนิยม, อุบล  จ๋วงพานิชและคณะ.(2542).     การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยตามความต้องการการพยาบาล ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์.  วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 2542; 17(2):29-38.
 • อุบล  จ๋วงพานิช, รัชนีพร  คนชุม, สมจิตร์  หร่องบุตรศรี. ผลการให้การพยาบาลระบบสนับสนุนการดูแลตนเองและให้ความรู้ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเต้านมและได้รับการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัด. วารสารสมาคมพยาบาล สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2542;17(3):42-50.
 • อุบล  จ๋วงพานิช, อาภรณ์  ทวะลี, สุรีพร คณาเสน, สุพัสตรา สุกุมาลย์. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับยาเคมีบำบัด. รามาธิบดีพยาบาลสาร. 2549. ;12(1):49-66.
 • อุบล  จ๋วงพานิช, ณัฏฐ์ชญา   ไชยวงษ์, จุรีพร อุ่นบุญเรือง. ผลของการใช้โปรแกรมวางแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา2551;16(3):32-42.
 • จิราพร พรหมพิทักษ์กุล  วีรวรรณ อึ้งอร่าม อุบล จ๋วงพานิช  ลดาวัลย์ บูรณะ  ปิยะวงศ์  สุธีรา ตั้งตระกูล และกาญจนา  สิมะจารึก  Research Utilization Project: การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล เรื่อง   การใช้สารละลายน้ำเกลือหล่อหลอดเลือดดำเพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันปลายเข็มฉีดยาชนิดล็อค วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 2553; 33(1):   62-68.
 • จุรีพร อุ่นบุญเรือง,  อุบล จ๋วงพานิช,จันทราพร อุ่นบุญเรือง,อาทิตยา ประหนัดสุดจ่า,พินิตา ปวงสุข,ศรัญญา คำบุดดา,ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับยาเคมีบำบัด .วารสารสมาคมพยาบาลสาขาภาคฯ.2554. 29 (3):74-81
 • อุบล  จ๋วงพานิช, จุรีพร อุ่นบุญเรือง,จันทราพร ลุนลุด, ทิพวรรณ  ขรรศร,  ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์.ผลของดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวลและความปวดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด. วารสารสมาคมพยาบาลสาขาภาคฯ2555;30(1):46-52.

 

นักศึกษาที่มาติดตามถามว่า พี่ทำงานเหล่านี้มาได้อย่างไร

เราคิดว่า ความจริงสิ่งที่สรุปให้น้องเห็นเราทำมานานมาก ตั้งแต่เริ่มเปิดหอผู้ป่วยเคมีบำบัดมาตั้งแต่ปี 2530 เราเริ่มทำงานให้ดีและแก้ปัญหาที่พบทีละอย่างให้ดี และให้บุคลากรคุ้นเคย จากงานที่ทำเป็นประจำให้เป็นงานวิจัยทุกเรื่อง จนในที่สุดก็จะเห็นผลงานวิจัยที่เห็น

 

บริหารงานอย่างไร

จากนิสัยเดิมเราเป็นคนชอบอ่าน ชอบคิด ชอบทำ จากประเด็นปัญหาหน้างาน เราร่วมกันคิดวิเคราะห์กับคนทำงานวันละไม่เกิน 10 นาที ทุกวันในช่วง pre conference เมื่อบุคลากรทุกคนรู้ลึกถึงปัญหาที่เราพบร่วมกัน เราก็ต้องเก็บข้อมูลให้รู้จริงเรื่องขอบเขตปัญหาจริง แล้วทบทวนดูว่า ปัญหาที่เราพบนั้นมีใครทำวิจัย รู้คำตอบหรือยัง ถ้ามีแล้ว เราก็นำมาสร้างเป็นแนวปฏิบัติการพยาบาล แล้วลองทำและสรุปผลไว้ ถ้าทำแล้วได้ผลดี ก็นำมาใช้ต่อไป ส่วนเรื่องใดยังมีช่องว่าง research gap เราก็ทำวิจัยพิสูจน์ดูก่อนว่า สิ่งที่คิดถูกต้องไหม เมื่อทำวิจัยแล้ว ในแต่ละเรื่อง ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ให้สาธารณะชนได้อ่านและนำไปใช้ได้ด้วย

 

บริหารเวลาอย่างไร

ถึงแม้จะดูเหมือนทำสิ่งต่างๆมากมาย แต่เราไม่เคยรู้สึกว่า เราต้องใช้เวลากับงานวิชาการ เราสามารถทำทุกอย่างพร้อมๆกันได้ เพราะเราถือว่าการทำงาน คือ การปฏิบัติธรรม การไปทำงานและการท่องเที่ยวในคราวเดียวกัน สำหรับการบริหารเวลาประจำวัน ทุกวันหลังทำงาน เราก็ไปออกกำลังกาย 1 ชั่วโมง และซื้ออาหารมาทำเองบ้าง ซื้อสำเร็จรูปบ้าง หลังทานอาหารเย็น เราก็นั่งดูข่าวและอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วย จนถึง 2 ทุ่ม จากนั้นก็มาทำงานเอกสารที่คั่งค้างหรืองานที่รีบด่วน ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ก็ไปอาบน้ำ เตรียมนอนดูละครหลังข่าว แล้วก็นอน

 

ตื่นเช้าตี 4 ก็มาทำงานต่อ ตั้งแต่งานเอกสาร งานที่ต้องไปสอน งานของน้องๆที่ส่ง email มาไว้ให้ตรวจ จนถึง 6.00 น. ก็ไปยืดตัว ออกกำลังกายบ้าง แล้วก็มาเตรียมทำอาหารเช้า แล้วทานอาหารเช้าทุกวัน ก่อนออกไปทำงาน

 

แต่ละสัปดาห์เราจะต้องวางแผนการทำงานที่ต้องใช้เวลาและสมองคิดวิเคราะห์มากๆ จะต้องทำในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เพราะต้องใช้เวลาค้นคว้าไปด้วย เช่น การเขียนโครงร่างวิจัย การแก้ไขโครงร่างวิจัยที่ขอจริยธรรม การเขียนบทคัดย่อเพื่อส่งไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ การเตรียมเอกสารประกอบคำบรรยายในการเป็นวิทยากร แต่อย่าลืมว่าในวันหยุดต้องแบ่งเวลาเพื่อไปซื้อหาสิ่งของจำเป็นในชีวิตกับลูกและสามีด้วย หรืองานสังคมต่างๆค่ะ แต่ถ้าไม่จำเป็นเราจะไม่รับนัดในวันหยุดคะ

 

ในแต่ละปีเราต้องวางแผนด้วยนะคะว่าเราจะไปชาร์ตแบต โดยการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือวางแผนไปนำเสนอผลงานในประเทศและต่างประเทศด้วย

 

สรุป

สิ่งที่ทำมาทั้งหมด ใช้เวลาทำงานทีละเล็กละน้อย ทุกวันและแบ่งเวลาให้สมดุล ทั้งชีวิตการทำงาน การดูแลครอบครัว ไม่ต้องหักโหม

ที่สำคัญการทำงานจะเกิดผล ..ต้องอ่านสิ่งใหม่ๆเป็นประจำทั้งจาก website จากวารสาร ที่สำคัญติดตามอ่านงานของผู้เชี่ยวชาญต่างๆใน g2k ก็ทำให้เราคิดได้ว่า เราจะทำอะไร  และการทำงานที่สำเร็จทั้งหมดอยู่ที่ผู้ร่วมงานที่ทำงานร่วมกันทุกวัน ผู้บริหารที่สนับสนุนให้โอกาสได้ทำงานในสิ่งที่คิด รวมทั้งครอบครัวที่เข้าใจ สนับสนุนให้กำลังใจด้วยนะคะ

จนถึงทุกวันนี้น้องๆถามว่า พี่เหนื่อยไหม เราก็ขอตอบว่า เราไม่เคยเหนื่อยเลย เพราะทุกสิ่งที่ทำ เป็นสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุข

แก้ว....

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน APN: Oncologyความเห็น (26)

เขียนเมื่อ 

"จนถึงทุกวันนี้น้องๆถามว่า พี่เหนื่อยไหม เราก็ขอตอบว่า เราไม่เคยเหนื่อยเลย เพราะทุกสิ่งที่ทำ เป็นสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุข..." ชอบมากครับ พี่แก้วเหมือนเล่าชีวิตให้ฟัง และเก็บผลงานตนเองไว้...ชอบตรงการบริหาร และสรุปช่วงท้าย...เพราะได้เคล็ดลับจากพี่แก้วครับ....ขอบคุณชีวิตที่ทำให้รู้จักพี่แก้วครับ

อดิเรก พี่ชอบสรุปงานไว้ เพราะเวลาเร่งด่วน สามารถนำสิ่งที่เล่าไปใช้ในการส่งงานได้เสมอค่ะ ขอบคุณที่มาให้กำลังใจพี่เสมอ สิ่งที่ทำ น้องๆพยาบาลจะบอกเสมอได้เรียนรู้ไปกับเรา การบันทึกในพื้นที่นี้จึงมีประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและผู้ที่สนใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์พี่แก้ว มีผลงานมากเลยครับ ขอให้มีความสุขกับการทำงานครับ

พี่สรุปงานไว้พอดี มีนักศึกษามาติดตาม. จึงสรุปไว้ที่นี่ด้วยค่ะ ดร ขจิต

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่แก้ว

 ชื่นชมพี่แก้วค่ะ มุ่งมั่น ทุ่มเทเพื่อส่วนรวม รู้สึกประทับใจค่ะ
 อุ้มยึดพี่แก้วเป็นคนต้นแบบของอุ้มด้วยนะคะ ด้วยความเคารพรักค่ะ

เขียนเมื่อ 

จุดที่เอาแบบพี่แก้ว คือพี่พัฒนาคนรอบข้างให้มีความก้าวหน้าและชำนาญ ด้วยการคอยช่วยเหลือแนะนำ ไม่หวงวิชา

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมกับการทำงานค่ะ

นี่แหละค่ะของแท้บูรณาการงานกับชีวิตนะคะพี่แก้ว :) ตอนนี้จันมาพักผ่อนที่ต่างจังหวัดค่ะ สบายๆ ที่ไหนก็ได้ ขอให้มี Wifi จะได้ทำงานไปด้วยได้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

"พี่แก้ว" คนต้นแบบจริงๆค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

ส่งกำลังใจ ให้คะ

น้องอุ้มคะ

นักศึกษามาตามบทบาท ในหนังสือแจ้งบอกว่า ต้องการติดตามดูคนต้นแบบ พี่แก้วจึงได้เขียนบันทึกว่า การทำงาน..เสมือนคนต้นแบบ

การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด ...พี่ต้องพัฒนาอีกมากมายค่ะ

คุณพนอ การนำสิ่งที่เรามี ให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ร่วมไปกับเรา ยิ่งให้ ยิ่งได้ค่ะ

ขอบคุณ คุณชลัญธรนะคะที่ให้กำลังใจ

อ จันคะ

พี่ชื่นชมความเก่ง ของอาจารย์เสมอมา

อาจารย์และครอบครัว..ทำให้โลกนี้ติดต่อกันได้แค่ปลายนิ้วคลิก

ขอบคุณ..ที่ทำให้พวกเราได้รู้จักและเรียนรู้โลกได้ง่ายขึ้นค่ะ

คุณระพี

ขอบคุณที่ให้เกียรติพี่แก้วค่ะ

ท่านหัวหน้าจิตติมา

พี่แก้วขอส่งกำลังใจให้มีพลังในการทำงานต่อไปนะคะ

พี่แก้ว....คือ..... "คนต้นแบบ"  คะ

 

น้องกระติก เพราะมีเพื่อนร่วมงานที่ดี ทำให้ทุกคนมีวันดีดี ร่วมกันค่ะ

เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ  น้องพี่

ขอบคุณค่ะ พี่ครูอ้อย ที่ให้กำลังใจกันเสมอ

ขบคุณมากครับงานมากมายมหาศาลจริง...

ค่อยๆทำค่ะ ลูกหมู พี่ตามไปเยี่ยมบันทึก เขียนเรื่อราวได้น่าสนใจมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

บุคคลตัวอย่าง ตัวจริงเสียงจริงค่ะ 

กว่าจะถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ช่วงนี้คือช่วงเวลาเก็บเกี่ยวความดีงามที่ได้สะสมมานะคะ  ต้นแบบคือต้นทางที่เราจะเดินไปอย่างไม่หลงทิศค่ะ

ฝากกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ Happy Ba เชิญชวนร่วมถอดบทเรียนการจัดการความสุขค่ะ http://www.gotoknow.org/posts/535918

วันนี้ต้องเขียนประวัติ 10 บรรทัดเพื่อส่งไปเป็นวิทยากร HA 2016

เราได้กลับมาเก็บเกียวชีวิตตัวเองอีกครั้ง

ประสบการณ์ทำงานของเรา

ทำงานเป็นรับผิดชอบด้านงานวิจัยทางการพยาบาล 22 ปี เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย และผู้ช่วยหัวหน้างานบริการพยาบาลฝ่ายวิจัย เป็นคณะกรรมการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ เป็นคณะกรรมการ KM เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย R2R ทำหน้าที่จัดอบรมนักวิจัยหน้าใหม่ จัดหาพี่เลี้ยงและเป็นพี่เลี้ยงในการทำวิจัย จัดหาแหล่งทุนในการทำวิจัย เป็นคณะกรรมการตรวจผลงานวิจัย เป็นกรรมการสมทบด้านจริยธรรม เป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกเรื่อง R2Rการสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน รวมทั้งหลักการเขียนคู่มือในการทำงาน การเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนรายงานการวิจัย สิ่งที่ทำมาถือว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เราต้องแบ่งเวลาให้สมดุล ทั้งชีวิตการทำงาน และครอบครัว ไม่ต้องหักโหม ที่สำคัญการทำงานจะเกิดผลและมีการพัฒนาตลอดชีวิต ..ต้องอ่านสิ่งใหม่ๆเป็นประจำทั้งจาก website จากวารสาร ที่สำคัญติดตามอ่านงานของผู้เชี่ยวชาญใน gotoknow เป็นการบูรณาการงานกับชีวิตอย่างสมดุล

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่แก้ว

พี่แก้วเก่งมากค่ะ ชื่นชมค่ะ