กำหนดการ KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1

กำหนดการ
โครงการ “KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1”
วันจันทร์ที่ 2 – วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2549
ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

---------------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2549

06.00 – 06.15 น.
         ขึ้นรถ ณ ลานจอดรถอาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนหนองอ้อ (กรุณาตรงต่อเวลา)

06.30 – 07.00 น.
         ขึ้นรถ ณ บัณฑิตวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนสนามบิน (กรุณาตรงต่อเวลา)

07.00 – 08.30 น.
         ออกเดินทางไปยังทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

08.30 – 09.00 น.
         รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร

09.15 – 09.30 น.
         ลงทะเบียน

09.30 – 10.00 น.
         พิธีเปิด (ห้องประชุมแก่งโสภา) 
         กล่าวรายงาน (สด) โดย รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
         กล่าวเปิด (สด) โดย ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

10.00 – 10.15 น. 
         เกริ่นนำกระบวนการ 
         โดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร 
         รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

10.15 – 10.30 น. 
         รับประทานอาหารว่าง (ในห้องประชุม)

ทุกคณะวิชานำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านวิจัย (1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2549) และแผนงานในอนาคตของแต่ละคณะเพื่อก้าวไปสู่การเป็นคณะแห่งการวิจัย และมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย นำเสนอโดยคณบดี คณะวิชาละ 10 นาที รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุม 5 นาที เรียงตามกลุ่มสาขาวิชา

10.15 – 12.00 น.
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
         1. คณะแพทยศาสตร์
         2. คณะทันตแพทยศาสตร์
         3. คณะเภสัชศาสตร์
         4. คณะสหเวชศาสตร์
         5. คณะพยาบาลศาสตร์
         6. คณะสาธารณสุขศาสตร์
         7. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

         รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม

12.00 – 13.00 น.
         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น.
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
         1. คณะวิทยาศาสตร์
         2. วิทยาลัยพลังงานทดแทน

         รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม

13.30 – 13.45 น.
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
         คณะวิศวกรรมศาสตร์

         รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม

13.45 – 14.00 น.
กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

         รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม

14.00 – 14.15 น.
กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
         คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม

14.15 – 14.45 น.
กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ
         1. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
         2. วิทยาลัยนานาชาติ

         รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม

14.45 - 15.00 น.
         ทดเวลา 15 นาที รับประทานอาหารว่าง (ในห้องประชุม)

15.00 - 15.30 น.
กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
         1. คณะศึกษาศาสตร์
         2. บัณฑิตวิทยาลัย

         รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม

15.30 - 16.15 น.
กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์
         1. คณะมนุษยศาสตร์
         2. คณะนิติศาสตร์
         3. คณะสังคมศาสตร์

         รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม

16.15 - 16.30 น.
         มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา

         รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม

16.30 - 17.00 น.
         นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและแผนงานในอนาคต  เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
         โดย ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี

17.00 – 17.30 น.
         วิพากษ์ สรุป อภิปรายผล รับฟังข้อเสนอแนะโดยภาพรวมจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนตลอดจนนักวิจัย

17.30 – 17.45 น.
         ถ่ายรูปร่วมกัน

18.00 – 20.30 น.
         รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 
         (พักค้างคืนที่ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต)

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2549

07.30 – 08.00 น.
         รับประทานอาหารเช้า

08.00 – 08.30 น.
         ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น.
         พิธีเปิด (ห้องประชุมแก่งโสภา)
         กล่าวรายงาน (สด) โดย รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
         กล่าวเปิด (สด) โดย ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
         นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

09.00 – 10.00 น.
         เกริ่นนำ
         - ระบบ และกลไก NUQA
         - รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกภายในของแต่ละคณะวิชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน 
         - ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบแรก (สมศ.)
         - การจัดอันอับเพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ปี 2548 (สกอ.)
         - วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบที่ 2 (สมศ.) ซึ่งจะรับการประเมินในราวเดือนสิงหาคม 2550
         - ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายใน (Part A, Part B) ประจำปีการศึกษา 2550
         โดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
         รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

10.00 – 10.15 น.
         รับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น.
         แบ่งกลุ่ม 9 กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการหาแนวทางในการพัฒนาผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัย และระดับกลุ่มสาขาวิชา (ห้องประชุมแก่งโสภา)

         กลุ่มที่ 1 ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย

         กลุ่มที่ 2 – 9 ระดับกลุ่มสาขาวิชาซึ่งสมาชิกในกลุ่มประกอบด้วยคณบดี และรองคณบดีที่ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

         กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย 7 คณะวิชา 
         1. คณะแพทยศาสตร์
         2. คณะทันตแพทยศาสตร์
         3. คณะเภสัชศาสตร์
         4. คณะสหเวชศาสตร์
         5. คณะพยาบาลศาสตร์
         6. สาธารณสุขศาสตร์
         7. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

         กลุ่มที่ 3 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ประกอบด้วย 2 คณะวิชา 
         1. คณะวิทยาศาสตร์
         2. วิทยาลัยพลังงานทดแทน

         กลุ่มที่ 4 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 1 คณะวิชา
         คณะวิศวกรรมศาสตร์

         กลุ่มที่ 5 กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 1 คณะวิชา 
         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

         กลุ่มที่ 6 กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 1 คณะวิชา 
         คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         กลุ่มที่ 7 กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ ประกอบด้วย 2 คณะวิชา 
         1. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
         2. วิทยาลัยนานาชาติ

         กลุ่มที่ 8 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย 2 คณะวิชา 
         1. คณะศึกษาศาสตร์
         2. บัณฑิตวิทยาลัย

         กลุ่มที่ 9 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 3 คณะวิชา
         1. คณะมนุษยศาสตร์
         2. คณะนิติศาสตร์
         3. คณะสังคมศาสตร์

         หมายเหตุ : ผู้บริหารสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาสามารถเลือกเข้ากลุ่มต่างๆ ตามที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง

         กลุ่มที่ 10 กลุ่มงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการหาแนวทางในการพัฒนาผลการดำเนินงานด้านงานวิจัย (มาตรฐานที่ 2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์) ประกอบด้วยรองคณบดีที่ดูแลด้านงานวิจัยของทุกคณะวิชา 
         (สรุปความรู้เป็นรายงาน ไม่มีการนำเสนอ) (ห้องประชุมพิษณุโลก)

         หมายเหตุ : สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้สังเกตการณ์ในแต่ละห้อง และนำเสนอข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการ (ถ้ามี)

12.00 – 13.00 น.
         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.
         แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 30 นาที (เวลาอาจปรับได้ตามความเหมาะสม)
         กลุ่มที่ 1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
         กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 
         กลุ่มที่ 3 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
         กลุ่มที่ 4 กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
         กลุ่มที่ 5 กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
         กลุ่มที่ 6 กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ 
         กลุ่มที่ 7 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
         กลุ่มที่ 8 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์

17.00 – 17.30 น.
         ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

17.30 – 18.00 น.
         กล่าวสรุป และปิดการประชุม โดย รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

18.00 – 19.30 น.
         เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#การวิจัย#การประกันคุณภาพการศึกษา#มหาวิทยาลัยนเรศวร#การบริหารงานวิจัย#nuqa#qau#nu-irda#km-workshop#กำหนดการ#irda

หมายเลขบันทึก: 48680, เขียน: 06 Sep 2006 @ 17:40 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านรองวิบูลย์

 น่าชื่นชมท่านนายกสภา ท่านอธิการบดี และ ทีมงานชาว ม.นเรศวร จริงจัง ตั้งใจพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับ