การศึกษาดูงานสถานศึกษา 7 กันยายน 2549

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประกาศชั้นเรียน

ตารางการศึกษาดูงาน หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้

      กลุ่ม1 ดร.อภิรักษ์ ศึกษาดูงานที่โรงเรียนประถมสาธิต

      กลุ่ม2 ผศ.ดร.เตือนใจ ศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมสาธิต

      กลุ่ม3 ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง ศึกษาดูงานที่โรงเรียนการัญศึกษา


ให้กลุ่มวางแผนการเก็บข้อมูลเป็นเอกสาร ภาพถ่ายและสื่อต่างๆ เพื่อนำมาสรุป

    1.ขั้นตอนและกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

    2.หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรของโรงเรียน

    3.แผนการจัดการเรียนรู้ของครู

    4.ขั้นตอนการจัดกิจกรรมของครู


อย่าลืม!!!

เก็บข้อมูลสถานศึกษาชั้นเรียนและชั้นเรียนมาประกอบการเขียนรายงานด้วย  รวมทั้งภาพถ่ายสถานการณ์จริง

  


การเขียนรายงานให้ยึดหัวข้อ1-4 ข้างบน พร้อมมีภาพและความคิดเห็นประกอบ

   วันพฤหัสบดีหน้า ให้แต่ละกลุ่มรายงานการศึกษากลุ่มละ 20 นาที โดยใช้ภาพประกอบ


   นัดนำเสนอวันพฤหัสฯหน้า เวลา 900-1030 น. ทีห้อวศรีจุฑาภา1 เช่นเดิม


  จังแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิดความเห็น (0)