KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1


โครงการ “KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 1”
วันจันทร์ที่  2 – วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2549
ณ  ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต
---------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

         ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายในการพัฒนางานวิจัยในระดับคณะวิชา และในระดับมหาวิทยาลัยโดยมีเป้าหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย โดยนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการวิจัยให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น เพื่อพร้อมรับประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2 ในปีราวสิงหาคม 2550 ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรจะรับการประเมินในกลุ่มที่ 1 กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัย (Research University) ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA) ร่วมกับหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา (QAU) จึงเสนอขอจัดโครงการ “KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1” นี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

         1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในแนวนโยบายด้านการวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพิ่มมากขึ้น

         2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนางานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งๆ ขึ้น

         3. เพื่อให้ได้แนวความคิดมาใช้ในการจัดทำคู่มือการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทางของ สมศ.

         4. เพื่อเตรียมพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2 ในราวเดือนสิงหาคม 2550

3. ระยะเวลาดำเนินการ

         วันจันทร์ที่ 2 – วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2549

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ

         1. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน 

         2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 ท่าน

         3. ผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 1 ท่าน

         4. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 18 ท่าน
            4.1 อธิการบดี จำนวน 1 ท่าน
            4.2 รองอธิการบดี จำนวน 7 ท่าน
            4.3 ผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน 10 ท่าน

         5. คณบดี / เทียบเท่า จำนวน 20 ท่าน
  
         5.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
      
         5.1.1 คณะแพทยศาสตร์
      
         5.1.2 คณะทันตแพทยศาสตร์
      
         5.1.3 คณะเภสัชศาสตร์
      
         5.1.4 คณะสหเวชศาสตร์
      
         5.1.5 คณะพยาบาลศาสตร์
      
         5.1.6 สาธารณสุขศาสตร์
      
         5.1.7 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

             5.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
      
         5.2.1 คณะวิทยาศาสตร์
       
         5.2.2 วิทยาลัยพลังงานทดแทน

             5.3 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
       
         5.3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

             5.4 กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
       
         5.4.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

            5.5 กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
       
         5.5.1 คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            5.6 กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ
       
         5.6.1 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
       
         5.6.2 วิทยาลัยนานาชาติ

            5.7 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
                5.7.1 คณะศึกษาศาสตร์
       
         5.7.2 บัณฑิตวิทยาลัย

            5.8 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์
       
         5.8.1 คณะมนุษยศาสตร์
       
         5.8.2 คณะนิติศาสตร์
       
         5.8.3 คณะสังคมศาสตร์

            5.9 มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา

         6. รองคณบดีที่ดูแลด้านวิจัย และรองคณบดีที่ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพ จำนวน 36 ท่าน

         7. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานวิจัยในระดับคณะวิชา และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชา จำนวน 36 ท่าน

         8. รองคณบดีหรือเทียบเท่า และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านวิจัยและด้านการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา จำนวน 4 ท่าน

         9. ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ (คลินิกเทคโนโลยี, GIS, NUBI, NICE,สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมฯ, สำนักหอสมุด) จำนวน 21 ท่าน

         10. นักวิจัยแกนนำ จำนวน 15 ท่าน

         11. นิสิตปริญญาตรี / โท / เอก จำนวน 9 ท่าน

         12. ผู้แทนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ท่าน

         13. ผู้แทนจากภาคเอกชน จำนวน 2 ท่าน

         14. ผู้แทนภาคประชาชน NGO จำนวน 1 ท่าน

         15. บุคลากรสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) จำนวน 16 ท่าน

         16. บุคลากรหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 ท่าน

                รวมทั้งสิ้น 190 ท่าน

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

         สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA) ร่วมกับหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา (QAU)

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

         1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการด้านการวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพิ่มมากขึ้น

         2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการพัฒนางานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา

         3. มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ (ร่าง) คู่มือการบริหารงานวิจัย และ (ร่าง) การจัดทำรายงานการประเมินตนเองในระดับมหาวิทยาลัย และในระดับกลุ่มสาขาวิชา

         4. มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2 ในราวเดือนสิงหาคม 2550

7. งบประมาณ

         รายรับ

         เงินนอกงบประมาณ ประจำปี 2549

         1. ทุนนวัตกรรมบริหารงานวิจัยของสถาบัน (สกว.) "โครงการเส้นทางยุทธศาสตร์การวิจัยกับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยประจำปี 2549" 230,000 บาท

         2. เงินรางวัล KM BIO Award 2005 (สคส.) 20,000 บาท

         รวมรายรับ 250,000 บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

          รายจ่าย

         1. ค่าอาหารเช้า (50 บาท x 1 มื้อ x 185 คน) 9,250 บาท

         2. ค่าอาหารว่าง (40 บาท x 4 มื้อ x 150 คน) 24,000 บาท

         3. ค่าอาหารกลางวัน (150 บาท x 2 มื้อ x 150 คน) 45,000 บาท

         4. ค่าอาหารเย็น (200 บาท x 1 มื้อ x 150 คน) 30,000 บาท

         5. ค่าเดินทางผู้ทรงคุณวุฒิ (3,185+9,740) 12,925 บาท

         6. ค่าพาหนะในการจัดงาน 8,000 บาท

         7. ค่าที่พักผู้ทรงคุณวุฒิ 750 บาท

         8. ค่าที่พักผู้เข้าร่วมงาน (650 บาท x 1 คืน x 130 คน) 84,500 บาท

         9. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (5,000 บาท x 2 ท่าน) 10,000 บาท

         10. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000 บาท

         11. ค่าเอกสารประกอบการอบรม (50 บาท x 200 ชุด) 10,000 บาท

         12. ค่ากระเป๋าเอกสาร (50 บาท x 200 ชุด) 10,000 บาท

         13. ค่าวัสดุ 2,575 บาท

         รวมรายจ่าย 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

         หมายเหตุ : (ทั้งนี้ขอถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง)

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#การวิจัย#การประกันคุณภาพการศึกษา#มหาวิทยาลัยนเรศวร#การบริหารงานวิจัย#nuqa#qau#โครงการ#nu-irda#km-workshop#irda

หมายเลขบันทึก: 48668, เขียน: 06 Sep 2006 @ 16:34 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)