การประชุมวิชาการด้านสุขภาพสำหรับประชาชน ประจำปี 2549

การประชุมวิชาการด้านสุขภาพสำหรับประชาชน ประจำปี 2549

เนื่องในวันมหิดลและวันหัวใจโลก รพ. ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ห่วงใยสุขภาพทุกคน ขอเชิญ...ร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการด้านสุขภาพสำหรับประชาชน ประจำปี 2549

ในวันที่ 21 กันยายน 2549 เริ่ม 08.00 น. ที่ ห้องบรรยาย 1, 2, 3 และ 4

  • หลากหลายความรู้เรื่องโรค ไขข้อข้องใจสุขภาพ
  •  

  • ตรวจสุขภาพและเข้ารับบริการในบูธสุขภาพฟรี ได้แก่ โรคลมชัก โรคธารัสซีเมีย คลินิกนมแม่ โรคเบาหวาน โภชนาการ วางแผนครอบครัว การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ว หน่วยทางเดินหายใจ กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย โรคไตและไตเทียม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
  •  

  • พิเศษ ผู้โชคดีมีรางวัลตรวจสุขภาพฟรี มูลค่า 1,050 บาท จำนวน 10 รางวัล

     

นอกจากนี้ ขอเชิญชมนิทรรศการและเลือกซื้อสินค้าราคาถูก ตั้งแต่วันที่18-20 กันยายน 2549 เวลา 08.00 - 17.00 น. ใต้หอผู้ป่วย 2ก รพ.ศรีนครินทร์

สอบถามรายละเอียดที่งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โทร 043-363093

ใส่ใจสุขภาพสักนิด เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

 

กำหนดการจัดโครงการประชุมวิชาการด้านสุขภาพ สำหรับประชาชน

วันที่ 21 กันยายน 2549 เวลา 08.00 – 16.30 น.

ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา

เนื้อหา

วิทยากร

08.00 - 08.30 น.

ลงทะเบียน

 

08.30 - 09.00 น.

พิธีเปิดการอบรม

 
 

กล่าวรายงานการจัดงานโดยประธานจัดงาน

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

 

กล่าวเปิดงานโดยประธานในพิธี

ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์

09.00 – 09.45 น.

สถิติโรคมะเร็งต่างๆ และแนวโน้มในอนาคต

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

รศ.นพ.สุรพล เวียงนนท์

09.45 – 10.30 น.

ความรู้ทั่วไปและการป้องกันโรคมะเร็ง

 
 

- มะเร็งตับ

รศ.นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์

 

- มะเร็งปากมดลูก

ผศ.พญ.พิสมัย ยืนยาว

 

- มะเร็งเต้านม

ผศ.นพ.ดำเนิน วชิโรดม

10.30 – 11.30 น.

การสาธิตและฝึกปฏิบัติตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

หน่วยมะเร็งและ

แผนกการพยาบาลศัลยกรรม

11.30 13.00 น.

ชมนิทรรศการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.30 น.

ไขข้อข้องใจ ซักถามปัญหา

รศ.นพ.สุรพล เวียงนนท์

 

“ทำอย่างไรจึงจะห่างไกลโรคมะเร็ง”

รศ.นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์

   

ผศ.พญ.พิสมัย ยืนยาว

   

ผศ.นพ.ดำเนิน วชิโรดม

14.30 – 16.30 น.

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและรับประทานอาหารว่าง

หน่วยมะเร็ง

 

กำหนดการจัดโครงการประชุมวิชาการด้านสุขภาพ สำหรับประชาชน

วันที่ 21 กันยายน 2549 เวลา 08.00 – 16.30 น.

ณ ห้องบรรยาย 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา

เนื้อหา

วิทยากร

08.00 - 08.30 น.

ลงทะเบียน

 

08.30 - 09.00 น.

พิธีเปิดการอบรม ที่ห้องบรรยาย 1

(ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด)

 

09.00 – 09.45 น.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์

09.45 – 10.30 น.

ความรู้ทั่วไปและการป้องกันโรคไข้หวัดนก

รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร

10.30 – 11.15 น.

ความรู้ทั่วไปและการป้องกันโรคอุจจาระร่วง

รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์

11.15 – 13.00 น.

ชมนิทรรศการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและ

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.00น.

ความรู้ทั่วไปและการป้องกันโรคเอดส์

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์

14.00 – 14.30 น.

ความรู้ทั่วไปและการป้องกันโรค Hand Foot Mouth

ศ.พญ.ผกากรอง ลุมพิกานนท์

14.30 – 15.00 น.

ไขข้อข้องใจ ซักถามปัญหา

รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์

   

รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร

   

รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์

   

ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์

   

ศ.พญ.ผกากรอง ลุมพิกานนท์

15.00 – 16.30 น.

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและรับประทานอาหารว่าง

หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ

 

 

กำหนดการจัดโครงการประชุมวิชาการด้านสุขภาพ สำหรับประชาชน

วันที่ 21 กันยายน 2549 เวลา 08.00 – 16.30 น.

ณ ห้องบรรยาย 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา

เนื้อหา

วิทยากร

08.00 - 08.30 น.

ลงทะเบียน

 

08.30 - 09.00 น.

พิธีเปิดการอบรม ที่ห้องบรรยาย 1

(ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด)

 

09.00 – 09.45 น.

ความรู้ทั่วไปและการป้องกันโรคเบาหวาน

ผศ.นพ.ธงชัย ปฏิภาณวัตร

09.45 – 10.30 น.

ความรู้ทั่วไปและการป้องกันโรคไทรอยด์

ผศ.นพ.ฉัตรเลิศ พงศ์ไชยกุล

10.30 – 11.15 น.

ความรู้ทั่วไปและการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

รศ.พญ.ทรงขวัญ ศิลารักษ์

11.15 – 13.00 น.

ชมนิทรรศการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและ

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 13.45 น.

มารู้จักโรคลมชักกันเถอะ

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

13.45 – 15.00 น.

ความรู้ทั่วไปและการป้องกันโรคข้อเสื่อม

สาธิตและฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายแบบยึดกล้ามเนื้อ

ผศ.พญ.เสมอเดือน คามวัลย์

15.00 – 15.30 น.

ไขข้อข้องใจ ซักถามปัญหา

ผศ.นพ.ธงชัย ปฏิภาณวัตร

 

ผศ.นพ.ฉัตรเลิศ พงศ์ไชยกุล

 

รศ.พญ.ทรงขวัญ ศิลารักษ์

 

ผศ.พญ.เสมอเดือน คามวัลย์

 

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

15.30 – 16.30 น.

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและรับประทานอาหารว่าง

หน่วยประกันสังคมและ

หน่วยต่อมไร้ท่อ

 

 

กำหนดการจัดโครงการประชุมวิชาการด้านสุขภาพ สำหรับประชาชน

วันที่ 21 กันยายน 2549 เวลา 08.00 – 16.30 น.

ณ ห้องบรรยาย 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา

เนื้อหา

วิทยากร

08.00 - 08.30 น.

ลงทะเบียน

 

08.30 - 09.00 น.

พิธีเปิดการอบรม ที่ห้องบรรยาย 1

(ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด)

 

09.00 – 09.30 น.

ความรู้เรื่องโทษ พิษภัยและความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการ

สูบบุหรี่

ผศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์

09.30 – 10.00 น.

ความรู้เรื่องโทษ พิษภัยและความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการ

ดื่มสุรา

รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล

10.00 – 11.15 น.

สุขภาพจิตที่ดี ทำได้ไม่ยาก และการฝึกสมาธิ

รศ.นพ.ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ

11.15 – 13.00 น.

ชมนิทรรศการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.30 น.

ความรู้เรื่องอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

พยาบาลแผนกการพยาบาล

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

14.30 – 15.00 น.

ไขข้อข้องใจ ซักถามปัญหา

ผศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์

   

รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล

   

พยาบาลแผนกการพยาบาล

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

   

รศ.นพ.ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ

15.00 – 16.30 น.

- ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและรับประทานอาหารว่าง

หัวหน้างานเวชกรรมสังคมและ

หน่วยสุขศึกษา

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คำสำคัญ (Tags)#การประชุมวิชาการด้านสุขภาพ#สุขภาพประชาชน

หมายเลขบันทึก: 48670, เขียน: 06 Sep 2006 @ 16:45 (), แก้ไข: 28 May 2012 @ 11:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)