วันที่ 13 กันยายน 2549 เชิญร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อ   "การจัดการความรู้ " โดยพบกับ อ.กรกนก โภคสวัสดิ์ บรรยายเรื่อง"แนวคิด หลักการ และเทคนิคเบื้องต้นในการจัดการความรู้" และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Blog กับ อ.อาคม และ อ.มารุต

download