วันนี้นำงานวิจัยของ Sharon, Renee Rumley (2010, p.6) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง Factors Associated with African American Parenting Adolescent Avoiding a repeat Pregnancy and Continuing their Educational Goals: Teacher College , Columbia University,2010  ซึ่งมีปัจจัยประกอบด้วยดังนี้


1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือก...ลักษณะทางประชากรและสังคม (Select Sociodemographic Factors)

 

2) ทักษะในการจัดการ ( Coping Skills)


3) แรงจูงใจของความสำเร็จ (Achievement Motivation)


4) มีเป้าหมายในชีวิต ( Goals) 

 

5) ความหวังหรือความปรารถนา ( Aspiration)  พฤติกรรมคุมกำเนิด (Contraceptive Behavior)  


6) ควรมีโปรแกรมและมาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการสนับสนุนทางสังคม ( Social Support Program Interventions)

  

7) การรับรู้เครือข่ายการสนับสนุนทางสังคม...ตามธรรมชาติ ( Perceived Natural Network Social Support) ได้แก่

        - จากครอบครัว (Family)

        - จากสามี หรือ พ่อของทารก (Baby’s Father)

        - จากเพื่อน (Peers) 

        - จากชุมชน (Community)


8) การเห็นคุณค่าในตบเอง/ความนับถือตนเอง ( Self-Esteem) ซึ่งประกอบไปด้วย

     - การรับรู้ความสามารถของตน (Self-efficacy)  

     -  การเชื่ออำนาจแห่งตน 


....ทั้ง 8 ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่น...ทำอย่างไรดี... สังคมไทยกำลังมีปัญหา....เรื่องนี้....และ....ทางโรงเรียนและทางโรงพยาบาล ... กำลังเผชิญปัญหา....นี้ค่ะ

- ดังนั้นปํญหาเรื่อง...การตั้งครรภ์ในวัยใส...วัยเรียน...นั้น...จะเอาอยู่...หรือ...เอาไม่อยู่.....ขึ้นกับน้องๆ...วัยใส ... "จะเอาใจตนเองอยู่...หรือใจอ่อน...ยอมได้หรือไม่ได้นะค่ะ"... ถ้า...เอาไม่อยู่...มีโอกาส...ท้องแท้ง...ทิ้งได้นะค่ะ

 

                        ขอบคุณค่ะ ที่อ่านบทความค่ะ