GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

พลังจิตอาสาสร้างสุขภาวะเมือง : (3) ทีมเรียนรู้และกลุ่มประชาคมวิจัยแบบจิตอาสา

"....หลายทีมจากหลายชุมชนเทศบาล เห็นภาพของการทำงานสร้างความรู้เชิงปฏิบัติการสังคม และมีแนวทางกลับไปเลือกเฟ้นคนของตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมการเรียนรู้แนวราบแบบนี้ มากยิ่งๆขึ้น..."

             ลักษณะกลุ่มคนทำงานเพื่อขับเคลื่อนพลังสำนึกต่อส่วนรวมของปัจเจกและพลังจิตอาสา สู่การสร้างสุขภาพและการพัฒนาการสาธารณสุขท้องถิ่นนั้น แต่ละท้องถิ่น มีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน เมื่อแลกเปลี่ยนอย่างลงลึกกันได้มากขึ้น ก็เริ่มมีการจำแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนที่มีภาวะผู้นำแบบพลเมืองจิตอาสา ปัจเจกผู้มีจิตสำนึกสาธารณะ กับลักษณะของกลุ่มคนทั่วไป ซึ่งถึงแม้จะมีความร่วมมือกันเป็นจำนวนมาก ทว่าอาจไม่มีพลังต่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

            โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เริ่มสื่อความเข้าใจและเห็นประเด็นการปฏิบัติกันได้มากขึ้นระหว่างปฏิบัติการเชิงสังคม โดยกลุ่มคนเล็กน้อยซึ่งเป็นพลเมืองแบบจิตอาสา ให้ขยายผลสู่การนำการเปลี่ยนแปลงและเกิดการพัฒนาของสังคมมากขึ้น ดังนั้น ปัจเจกและการรวมกลุ่มเพื่อจัดการอย่างเพียงพอต่อการสร้างความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง (Critical Gruop)  จึงมีความสำคัญมากกว่าการเน้นปริมาณกิจกรรมและจำนวนคน แต่เพียงอย่างเดียว

          ทีมวิจัยได้ร่วมอภิปราย เสริมทฤษฎี และเวทีก็ได้ร่วมกันต่อเติมเป็นระยะๆ ทำให้สามารถประมวลแนวคิดและกลวิธีปฏิบัติของกลุ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีพลัง  ดังนี้

 • ไม่ต้องเยอะ แต่ทำจริง ใช้ปัญญาและคุณธรรมแบบคนจิตใหญ่
 • ต้องเป็นคนนำเขา 
 • นำตรงจุดที่ตนเองลงมือได้
 • โยนิโสมนสิการ : พัฒนาสำนึกออกจากภายใน
 • ทันสมัยและพัฒนา
 • ทำ ลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้
 • ลุ่มลึก มีกุศโลบาย
 • ไม่ก้าวร้าว ไม่อวดตน
 • จัดการความเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทางปัญญา / กระบวนการทางความรู้ / การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

          บทเรียนและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดังกล่าว ทำให้หลายทีมจากหลายชุมชน-เทศบาล เห็นภาพของการทำงานสร้างความรู้เชิงปฏิบัติการสังคม และมีแนวทางกลับไปเลือกเฟ้นคนของตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมการเรียนรู้แนวราบแบบนี้ มากยิ่งๆขึ้น. 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 48458
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

น่ารักมากครับ