พลังจิตอาสาสร้างสุขภาวะเมือง : (3) ทีมเรียนรู้และกลุ่มประชาคมวิจัยแบบจิตอาสา

"....หลายทีมจากหลายชุมชนเทศบาล เห็นภาพของการทำงานสร้างความรู้เชิงปฏิบัติการสังคม และมีแนวทางกลับไปเลือกเฟ้นคนของตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมการเรียนรู้แนวราบแบบนี้ มากยิ่งๆขึ้น..."

             ลักษณะกลุ่มคนทำงานเพื่อขับเคลื่อนพลังสำนึกต่อส่วนรวมของปัจเจกและพลังจิตอาสา สู่การสร้างสุขภาพและการพัฒนาการสาธารณสุขท้องถิ่นนั้น แต่ละท้องถิ่น มีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน เมื่อแลกเปลี่ยนอย่างลงลึกกันได้มากขึ้น ก็เริ่มมีการจำแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนที่มีภาวะผู้นำแบบพลเมืองจิตอาสา ปัจเจกผู้มีจิตสำนึกสาธารณะ กับลักษณะของกลุ่มคนทั่วไป ซึ่งถึงแม้จะมีความร่วมมือกันเป็นจำนวนมาก ทว่าอาจไม่มีพลังต่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

            โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เริ่มสื่อความเข้าใจและเห็นประเด็นการปฏิบัติกันได้มากขึ้นระหว่างปฏิบัติการเชิงสังคม โดยกลุ่มคนเล็กน้อยซึ่งเป็นพลเมืองแบบจิตอาสา ให้ขยายผลสู่การนำการเปลี่ยนแปลงและเกิดการพัฒนาของสังคมมากขึ้น ดังนั้น ปัจเจกและการรวมกลุ่มเพื่อจัดการอย่างเพียงพอต่อการสร้างความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง (Critical Gruop)  จึงมีความสำคัญมากกว่าการเน้นปริมาณกิจกรรมและจำนวนคน แต่เพียงอย่างเดียว

          ทีมวิจัยได้ร่วมอภิปราย เสริมทฤษฎี และเวทีก็ได้ร่วมกันต่อเติมเป็นระยะๆ ทำให้สามารถประมวลแนวคิดและกลวิธีปฏิบัติของกลุ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีพลัง  ดังนี้

  • ไม่ต้องเยอะ แต่ทำจริง ใช้ปัญญาและคุณธรรมแบบคนจิตใหญ่
  • ต้องเป็นคนนำเขา 
  • นำตรงจุดที่ตนเองลงมือได้
  • โยนิโสมนสิการ : พัฒนาสำนึกออกจากภายใน
  • ทันสมัยและพัฒนา
  • ทำ ลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้
  • ลุ่มลึก มีกุศโลบาย
  • ไม่ก้าวร้าว ไม่อวดตน
  • จัดการความเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทางปัญญา / กระบวนการทางความรู้ / การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

          บทเรียนและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดังกล่าว ทำให้หลายทีมจากหลายชุมชน-เทศบาล เห็นภาพของการทำงานสร้างความรู้เชิงปฏิบัติการสังคม และมีแนวทางกลับไปเลือกเฟ้นคนของตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมการเรียนรู้แนวราบแบบนี้ มากยิ่งๆขึ้น. 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน CO-PARNet 17 ชุมชนเทศบาล

คำสำคัญ (Tags)#critical-mass#การจัดทีมทำงานแนวราบ#กลวิธีของปัจเจก

หมายเลขบันทึก: 48458, เขียน: 05 Sep 2006 @ 17:13 (), แก้ไข: 04 May 2012 @ 13:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

น่ารักมากครับ