การพานักเรียนไปทัศนศึกษา  เป็นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง  นักเรียนจะชอบและมีความสนุกสนานในการทัศนศึกษา