Contact

การศึกษานอกสถานที่

  การไปทัศนศึกษา  
การพานักเรียนไปทัศนศึกษา  เป็นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง  นักเรียนจะชอบและมีความสนุกสนานในการทัศนศึกษา

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 48451, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #km#การจัดการการเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (0)