การอ่านจับใจความสำคัญ

หลักการอ่านจับใจความสำคัญ ต้องสามารถระบุประโยคหัวเรื่อง จากเรื่องที่อ่านได้