กิจกรรมที่พัฒนาสมองของนักเรียนปฐมวัย

1.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  เช่น  เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์  เคลื่อนไหวตามจินตนาการ 

2.กิจกรรมสร้างสรรค์  เช่น  วาดภาพตามจินตนาการ  เล่นกับสี 

3.กิจกรรมเสริมประสบการณ์  เช่น  สนทนาตอบคำถาม  ฟังนิทาน  แสดงความคิดเห็น  ทดลอง  แสดงบทบาทสมมติ

4.กิจกรรมเสรี  เช่น  เล่นตามมุมต่างๆ  (มุมบ้าน  มุมดนตรี  มุมบล็อก  มุมหนังสือ  ฯลฯ)

5.กิจกรรมกลางแจ้ง  เช่น  การเล่นเกมการละเล่นต่างๆ  การโยนลูกบอล

6.กิจกรรมเกมการศึกษา  เช่น  เกมภาพตัดต่อ  เกมโดมิโน

เมื่อนักเรียนได้เรียนร้ทั้ง  6  กิจกรรมแล้ว  ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพของตนเอง  ได้พัฒนาสมองของตนเอง  และนักเรียนก็จะเรียนอย่างมีความสุข