เนื่องจากเศรษฐกิจของโลกทุกวันนี้ต้องมีการแข่งขันกันตลอดเวลา ดังนั้นประชาชนทุกคนไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตามต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้............................