มาตรวัดค่ากลาง (Measures of Central Tendency)

การพิจารณาเลือกใช้ค่า Mean, Mode และ Median

มาตรวัดค่าการกระจาย (Measures of Dispersion)  

มาตรวัดค่าการแจกแจง (Distribution) ของข้อมูล

ประโยชน์ของค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

การคำนวณสถิติพื้นฐานด้วยโปรแกรม SPSS

ภาพ Stem-and-Leaf, Histogram และ Box plots