5-6 กย.49 เข้าร่วมประชุมวิชาการจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2549  ณ เค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม        ช่วงเช้าวันนี้ นพ.สถาพร วงษ์เจริญ  ผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นประธานในพิธีเปิด และนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน

      จากนั้นมีบรรยายพิเศษ "ชีวิตพอเพียง" โดยคุณพรพิมล วรดิลก ผอ.กลางมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งได้พูดถึงปฐมบรมราชโองการของในหลวง และชี้ให้เห็นปัญหาของไทยในช่วง 45 ปีที่ผ่านมาอันเป็นผลมาจากการนำปรัชญาเศรษฐกิจของตะวันตกมาสอน และให้ธนาคารโลกมาชี้ทาง ทำให้เศรษฐกิจเติบโตในเชิงปริมาณ เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้คนรวย(20%)กับคนจน คุณภาพการศึกษาลดลง มีการใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือย ปัญหาสุขภาพ และวัตถุนิยม บริโภคนิยม  ในหลวงของเราท่านเคยกล่าวไว้ว่า "การทำดีทำได้ยาก เพราะเราอยู่ภายใต้อำนาจแห่งวัตถุนิยม ความสะดวกสบาย  เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นเสาเข็มของชีวิต ซึ่งคนส่วนใหญ่มองไม่เห็น"

    หลักการพัฒนาของในหลวง ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานเดิมของสังคม มีการพัฒนาตามลำดับขั้น เป็นการพัฒนาเพื่อรักษาสิ่งที่ดีให้คงอยู่ และอยู่บนหลักของภูมิสังคม

    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ต้องยึดหลักสายกลาง (พอประมาณมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)ภายใต้เงื่อนไขความรู้(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และเงื่อนไขคุณธรรม(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน) เพื่อนำสู่เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม(ที่สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน)

     ดัชนีชี้วัดความสุขซึ่งภูฐานนำมาใช้เป็นประเทศแรกนั้นมีผู้สำรวจ ประเทศที่ประชาชนมีความสุขอันดับหนึ่งคือวานูอาตู(ไม่รู้จัก) ส่วนประเทศไทยอันดับที่ 32 ประเทศที่เจริญมากๆเช่นอเมริกาและรัสเซียอันดับที่150 และ172

     หลังจากนั้น ได้สอบถามผู้ร่วมประชุมใน 2 ประเด็น ข้อแรก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาใช้ในงานสธ.ของไทยได้อย่างไร ข้อที่2 ท่านและหน่วยงานมีแนวทางในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินการอย่างไร(คอblogลองตอบกันดูนะคะ) เมื่อตอบกันตามอัธยาสัยแล้ว ก็มีนำเสนอผลงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากหน่วยงานสธ. 4 ภาค

         ลพบุรีเป็นตัวแทนเขต 5 ภาคกลางได้นำเสนอเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้าน จิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เน้นให้รู้จักตัวเองจากข้างใน จนจนท.เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง มีความสุขที่จะเผื่อแผ่สิ่งที่ดีให้กับผู้อื่นในแนวทาง"ลดทุกข์ เพิ่มสุข"  และเชื่อมโยง บูรณาการงานที่ทำ

    Morph    ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือมีใจ และความเป็นกัลยาณมิตร

        เจ้าหน้าที่ได้รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น ปรับพฤติกรรม และให้อภัย

         ผู้นิเทศ คือผู้ชื่นชมบุญ (ฟังดูเป็นกัลยาณมิตรดีนะคะ)

       

                           ข้อเสนอแนะของทีมลพบุรี ต้องขุดค้นหาคนต้นแบบ (มีใจเมตตา,จิตเป็นกุศล,เห็นความสำคัญของงาน,บริหารจัดการได้,คนในองค์กรศรัทธา,เป็นผู้นำได้ และประสานงานได้)

ข้อคิดจากทีมลพบุรี" สร้างงานจากความสามารถของตน  เลือกสิ่งที่ดีของแต่ละคนนำมาหลอมรวมให้เป็นทีมกาละแม"