บทคัดย่อกิจกรรมยุวกาชาด

kruros
กิจกรรมยุวกาชาด

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ 3

ผู้วิจัย      นางรสริน     พิมพ์ไลย

บทคัดย่อ

   การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กิจกรรม

ยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ  3  ความมุ่งหมายของการพัฒนา  1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  หาประสิทธิภาพโดยใช้สูตร  E / E2  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ  80  จากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ  3  3.  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการเรียนกิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ  3  โดยวิธีการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบที  (t-test)  และการทดสอบค่าที  (t-test Dependent) 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ  3  โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจำนวน  5  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน  40  ข้อ  และแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนกิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดโดยวิธีการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  แบ่งเป็น  3  ด้านประกอบด้วย  ด้านความรู้  ด้านสติปัญญา  และด้านพฤติกรรม  จำนวน  1  ฉบับ  30  ข้อ  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ  3  มีจำนวน  1  ฉบับ  17  ข้อ   

   ผลการพัฒนาพบว่า

1.  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กิจกรรมยุวกาชาดกิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ  3  มีประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  คือ  85.33 / 82.88 

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80  จากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ  3  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  16.71  คะแนนคิดเป็นร้อยละ  87.90  เมื่อตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนหลังเรียนด้วย  t - test  พบว่า  ค่า  t  =  20.16  (ค่า  t  จากตาราง  df  33  .01 = 2.457)  ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

3.  การศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการเรียนกิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ  3  โดยวิธีการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ทั้ง  3  ด้าน  คือ  ด้านความรู้  ด้านสติปัญญา  และด้านพฤติกรรม  ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.36  และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.61  พบว่า  เจตคติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

4.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ  3 มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.50  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.16

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมยุวกาชาด

หมายเลขบันทึก: 483810, เขียน: 31 Mar 2012 @ 11:21 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:49 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)