เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


รายงานผลการพัฒนาความสามารถทางการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึก

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง      รายงานผลการพัฒนาความสามารถทางการอ่านจับใจความ
                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
                 ปีที่  1 โดยใช้แบบฝึก

ผู้ศึกษา      นางสาวภัทรวดี  ตลอดพงษ์

                การรายงานผลพัฒนาทักษะอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยใช้แบบฝึกครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 และ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความก่อนและหลังการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ห้อง 12  โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 51 คนได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 17 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวม  17 ชั่วโมง  รูปแบบการทดลองคือ One - Group Pretest - Posttest Design  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  แบบฝึกการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ  ซึ่งมีค่าความยากระหว่าง .25-.79 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .23-.85 และค่าความเชื่อมั่น .89  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  และการทดสอบค่า  t

           ผลการวิจัยพบว่า
               1. แบบฝึกการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.31/83.33 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  80/80                   
               2. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .01

 

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 483806เขียนเมื่อ 31 มีนาคม 2012 11:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 16:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี