เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ปี 1 (ต่อเนื่อง) จำนวน 34 คน เข้าเยี่ยมชมการใช้ระบบสารสนเทศภายในโรงไฟฟ้า ขนอม ซึ่งนักศึกษาได้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมการผลิตไฟฟ้า ประวัติของโรงไฟฟ้าขนอม และในส่วนของการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงไฟฟ้าด้วย ในนามของมหาวิทยาลัยฯ ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความรู้และการต้อนรับอย่างดีคะ  .... มีรูปมาให้ชมด้วย