สวัสดีครับลูกศิษย์คณะมนุษย์ศาสตร์ที่ มช. และชาว Blog ทุกท่าน
         ในวันพุธที่ 6 กันยายนนี้ ผมได้รับเชิญจากท่านคณบดี คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ไปบรรยายให้กับนักศึกษาปีที่ 1-2 ของคณะมนุษย์ศาสตร์ และแพทยศาสตร์ เรื่อง การบูรณาการแนวคิด วิธีการ หรือศิลปะ เพื่อเข้าสู่เป้าหมายของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า นับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะจะเป็นการพบกันและแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนักมนุษยศาสตร์ที่อาจมีมุมมองที่ไม่เหมือนกัน แต่ก็มีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาที่ยั่งยืน
         ผมถือโอกาสเปิด Blog นี้สำหรับลูกศิษย์ของผมและท่านที่สนใจเรื่องการสร้างคุณค่าของมนุษย์ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กันที่นื่
                                                 จีระ  หงส์ลดารมภ์