ขอเชิญเข้าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัว ในระบบฐานข้อมูลภาครัฐ ประกอบการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพและกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงแล้ว ผ่านเว็บไซต์ http://203.154.169.146/welcgd1/searchbase/ โดยเลือกที่รายการ "ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้่างประจำ" หากพบข้อผิดพลาดหรือไม่มีชื่อในระบบให้แจ้งที่หน่วยการเจ้าหน้าที่สังกัด คณะ/หน่วยงาน ของท่าน พร้อมหลักฐานเพื่อประกอบการแก้ไขและยืนยันข้อมูลต่อไป **สามารถดูรายละเอียดและดำเนินการได้ตาม 1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่ ที่ กค 0417/ว38 ลงวันที่ 26 ม.ค.49 และ2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่ ที่ กค 0417/ว114 ลงวันที่ 23 มี.ค.49 ซึ่งสามารถค้นหาได้ที่ website กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th http://www.cgd.go.th/uploadfile/doc/2210_doc.pdf