ใครคือครูครูคือใครในวันนี้.........ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์..............ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด.............ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร..............ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน
ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์.......ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดียรรัจฉาน
ปลุกสำนึกสั่งสมอุดมการณ์..............มีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง
ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง..........สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง......ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู”

@..payoa..@