ต่อยอดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ QA ด้วย River Diagram

 วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๖.๐๐ น. "ชาวมอดินแดงจะรวมพล เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยนำเครื่องมือการจัดการความรู้ เข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ ธันวาคม ๒๕๔๗"

 วาระสำคัญแห่งชาวมอดินแดง คือ "นำเสนอผลการปฏิบัติการที่ดี หรือ Best Practice และ ต่อยอดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ซึ่ง สมศ ได้เข้ามาประเมินพร้อมๆกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประเมินคุณภาพภายในของปีการศึกษา ๒๕๔๘ ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยทีมงานจะนำเสนอเครื่องมือเพิ่มการพัฒนาต่อยอด คือ River Diagram"

 เรียนเชิญชาวมอดินแดงทุกท่านครับ มาร่วม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ห้องประชุม SMEs ชั้น ๖ อาคารศูนย์วิชาการ

 งานนี้ท่านเอื้อ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท จะมอบขวัญและกำลังใจ "เสื้อ KM_KKU หัวใจสีเหลือง ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย"

JJ