ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

หมอนตู
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ตรง ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านสวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  1  

หลักการและเหตุผล

            ด้วยในปัจจุบัน  การมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญมาก  เพราะการพัฒนาประเทศนั้นจะขาดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้  การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  จะต้องมุ่งพัฒนาตามความสนใจ  ความต้องการ  และความสามารถของนักเรียน  โดยให้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม  ด้วยความสมัครใจ  พร้อมทั้งให้เกิดความเพลิดเพลินในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน  ตลอดจนช่วยพัฒนาการเติบโตของนักเรียนในทุกด้าน  

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้  กระบวนการ  ประสบการณ์ตรง  จากการเข้าค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาคสนามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             2.  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจวิชาวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  เป็นการสนองความสนใจ  ความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป             3.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  มีมนุษย์สัมพันธ์  มีลักษณะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  สามารถฝึกการทำงานร่วมกัน  และอยู่อย่างมีระเบียบวินัย  อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพทาง วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ             4. เพื่อปลูกฝังเจตคติต่อการเป็นนักวิทยาศาสตร์  สามารถนำความรู้และประสบการณ์และได้รับไปใช้เป็นพื้นฐาน  รวมทั้งสามารถนำผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้เพื่อนนักเรียนที่ไม่มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมได้             5. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้แหล่งวิทยาการมากกว่าการเรียนการสอนตามปกติในห้เองเรียน  

เป้าหมาย

            ด้านปริมาณ     นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  130  คน             ด้านคุณภาพ       นักเรียนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสามารถนำไปปรับใช้ใน                                      ชีวิตประจำวัน  

สถานที่ในการดำเนินการ

            โรงเรียนบ้านสวาย

วิธีการดำเนินการ

            1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงานและแบ่งงานกันรับผิดชอบ             2. เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ             3. ประชุมชี้แจงวิทยากรพี่เลี้ยง 4. ทำหนังสือถึงผู้ปกครองเพื่อขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมโครงการ             5. ดำเนินการจัดกิจกรรม             6. ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม  

ระยะเวลาในการดำเนินการ

            วันที่ 15-18  สิงหาคม  2549

 

งบประมาณในการดำเนินการ

            ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม                 7,000    บาท  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จามจุดประสงค์การจัดกิจกรรม  

การประเมินผล

            ประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยนักเรียน  ครู  ผู้เกี่ยวข้อง ด้าน                         1. ปัจจัยที่มีต่อการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์                         2.  กระบวนการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์                         3. ผลผลิตของการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียน#วิทยาศาสตร์#สถานศึกษา#edkm#บ้านสวาย

หมายเลขบันทึก: 48290, เขียน: 05 Sep 2006 @ 05:49 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 21:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
น่าสนใจ  เผยแพร่ข้อมูล  จัดอีกอย่าลืมน๊ะค๊ะ  จะช่วยสนับสนุนปัจจัย