หายไปช่วงหนึ่งก็คงจะเป็นอย่างนี้เป็นระยะๆ เพราะเป็นคนมีเวลาไม่แน่นอน แต่ก็กลับมาตามสัญญาใหม่ วันนี้จะเล่าสิ่งที่แบ่งปันกันในชุมชนต่อ     เนื่องจาก howtoknow อยู่ในกลุ่มคุณกิจใน CoP r2r เลยได้แบ่งปันในกลุ่มนี้ก่อน

เริ่มต้นก็เหมือน การแบ่งปันทั่วไปคุณกิจที่มาแบ่งปัน มาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลยโสธร โรงพยาบาลเชียงรายประชารักษ์ โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลศิริราช ทำให้ยังไม่คุ้นเคยกัน  เลยต้องละลายน้ำแข็งกันพักใหญ่ โดยช่วงแรกประเด็นที่แบ่งปันห้นำเรื่องเล่าความสำเร็จมาเล่า  ช่วงนี้การแบ่งปันดำเนินไปได้ช้าเพราะยังไม่คุ้นเคยหรืออาจเป็นเพราะต่างคนต่างก็ไม่รู้ว่าอะไรคือความสำเร็จที่ได้มา แต่ก็ได้ประเด็นที่แลกเปลี่ยนมาพอสมควร ไม่ว่าจะเป็น วิธีการนำไปสู่การพัฒนางานฯ( พัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัย) โดยให้มองจากปัญหาประจำ หาวิธีพัฒนางานประจำนั้นและนำไปสู่การปฏิบัติ

สิ่งที่จะเอื้อให้การพัฒนางานนั้นเป็นไปด้วยดี คือ การที่มีผู้บริหาร (คุณอำนวย) ที่ให้กำลังใจ มีหน่วยงานที่ช่วยประสาน(คุณประสาน)  ตลอดจนการมี  positive environment ที่ดี ช่วยให้คนที่พัฒนางานอยู่มีกำลังใจ และมีแหล่งปรึกษา

คนที่ทำการพัฒนางานส่วนใหญ่เป็นคนที่ทำดัวยใจ ใช้เวลาส่วนตัวในการพัฒนางาน  ความพยายามที่จะพัฒนางาน การอยู่ร่วมกันด้วยความเห็นอกเห็นใจของกลุ่มคุณกิจ ทำให้บรรยากาศในการพัฒนางานเป็นไปด้วยดี  ส่งผลให้มีการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ที่สำคัญการค้นหาปัญหาในงานประจำเพื่อพัฒนาการทำงาน ทำให้ได้ทบทวนตนเอง ทบทวนการทำงานของตนเอง ว่าสิ่งที่ทำมานั้นดีที่สุดหรือยัง สามารถทำได้ดีขึ้นหรือไม่ ที่สำคัญเรารู้จริงหรือยังว่าผลงานที่ผ่านมานั้น ผลลัพธ์จากการทำงานเป็นผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ในสังคมปัจจุบัน