เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2549 มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลเรื่องการจะทำกิจกรรมดีๆให้กับเด็กและเยาวชนด้งนี้ โอกาสของเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร มาพร้อมกับงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ทำไมเหรอ! ก็เพราะว่าผู้นำทั้งภาครัฐและเอกชนมองตรงกันว่ามีโอกาสในโอกาสเพื่อเป็นช่องทางนำเสนอผลงานของเด็กๆโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งเรียกว่าได้ผลประโยชน์ทับซ้อน อาศัยสื่อช่วยประชาสัมพันธ์ เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากกลุ่มนักวิจัย Child watch กลุ่มแสงตะวัน ชมรมพิจิตรธุรกิจสัมพันธ์ และผู้นำเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 2 เขตพื้นที่ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดพิจิตรที่สนับสนุนงบประมาณในการเปิดโอกาสให้เด็กร่วมกันจัดโครงการ การประกวดศักยภาพยอดอัจฉริยะเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร โครงการนี้เป็นการจัดการคัดเลือกกิจกรรมเด่นของแต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่มี 2 เขตในจังหวัดเดียวกัน มีคณะกรรมการตัดสินตามเกณฑ์ ได้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นมา 20 โรงเรียนในที่นี้รวมถึงเด็กการศึกษาพิเศษด้วย แล้วกำหนดให้มาแสดงโชว์ที่งานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำจังหวัด และงานนี้จะมีสื่อทุกชนิดมาทำข่าวซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะอาศัยสื่อช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องราวของกิจกรรมเด็กๆออกไป ซึ่งสิ่งนี้แม้จะดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ก็เป็นเรื่องเล็กที่สามารถสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนได้ เหมือนดังที่อาจารย์หมอวิจารณ์ พานิชท่านกล่าวไว้ว่า “การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เปลี่ยนจากกระบวนทัศน์มุ่งหาความสำเร็จใหญ่ๆ ความสำเร็จที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมตามแผนงาน ไปสู่กระบวนทัศน์ที่มุ่งหาความสำเร็จเล็กๆ สำหรับนำมาสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ผ่านกระบวนการแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่มีแผนงานหรือรูปแบบตายตัว กระบวนการค่อยเป็นค่อยไป เป็นเรื่องของการพลิกวัฒนธรรม จากวัฒนธรรมปัญหา เป็นวัฒนธรรมความสำเร็จ จากวัฒนธรรมพุ่งลบ (Negative-focussed) ไปสู่วัฒนธรรมพุ่งบวก (Positive-focussed) จากยุทธศาสตร์แก้ปัญหา สู่ยุทธศาสตร์ขยายความสำเร็จเล็กๆ จากวัฒนธรรม "จิตทุกข์" (เพราะหมกมุ่นปัญหา) สู่วัฒนธรรม "จิตสุข" (เพราะชื่นชมความสำเร็จเล็กๆ) ” kead ขอชื่นชมกับทีมงานทุกท่านที่เปิดโอกาสและหาช่องทางให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีได้แสดงออกถึงสิ่งที่ดีๆที่พวกเขาเหล่านั้นมี และที่แน่ๆจะติดตามสถานการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตรอีกในวันที่ 5 – 7 กันยายน 2549 นี้อีกในเรื่องโครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมโรงเรียนประจำจังหวัดและแผนปีงบประมาณ 2550 พมจ.มีนโยบายจะทำโครงการถนนสีขาวสำหรับเด็กเดินด้วย