เมื่อท่านได้ทราบสมรถนะ ของบุคลากร เรื่อง การบริการที่ ดี ระดับ 1    การบริการที่ดี ระดับ 2  และการบริการที่ดี ระดับ 3    กันแล้ว มารู้เรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะ การบริการที่ดี ระดับ 4 กันบ้าง การบริการที่ดี ระดับ  4  ประกอบด้วย การบริการที่ดี ทั้ง 3 ระดับก่อนหน้านี้ รวมกับ ให้บริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไป   แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก

  • ให้เวลาแก่ผู้รับบริการ  โดยเฉพาะเมื่อผู้รับบริการประสบความยากลำบาก เช่นให้เวลาและความพยายามพิเศษในการให้บริการเพื่อช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหา
  •  คอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำลังให้บริการอยู่  ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึงหรือไม่ทราบมาก่อน
  • ให้บริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไป สามารถเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการได้
  • เข้าใจความจำเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการและ/หรือใช้เวลาแสวงหาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นหรือควมต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
  • ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการเพื่อตอบสนองความจำเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ

 ท่านคิดว่าการบริการที่ดีของท่านอยู่ในระดับใดคะ