เบื้องต้นจะต้องทราบถึงกฎหมายที่เข้ามาควบคุม   และเกี่ยวข้องกับธรุกิจของเราโดยตรง   เช่น  ทำธุรกิจเช่าสำนักงาน   จะต้องทราบถึงกฎหมายภาษีอากรที่เข้ามาควบคุม   ความสูงของอาคาร   ระบบการรักษาความปลอดภัยในอาคาร   และ่ิ่สิงแวดล้อมที่กฎหมายควบคุมสำหรับธุรกิจนั้น ๆ   โดยตรง  นอกจากนี้จะต้องทราบถึง 

1.  กฎหมายบริหารงานบุคคล    กฎหมายการจ้างแรงงานสวัสดิการที่ควรให้ความคุมครอง

2.  กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ต้องช่วยกันดูแลเพืี่่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกับผู้คนรอบข้าง

3.  กฎหมายในการขยายเพื่อความเจริญเติบโตของกิจการ  ว่าการขยายจะไปในทางใดได้บ้าง