1.จงมีจิตใจที่เปิดกว้าง และไม่ยึดมั่นต่อทัศนะและความคิดเห็น

2.จงอย่ายึดมั่นในความรู้ของตนมากเกินไปเพราะจะทำให้พลาดโอกาสที่จะก้าวสู่ความจริงในระดับสูง

3.จงอย่าบังคับขู่เข็ญผู้อื่น แม้แต่เด็กเล็กๆ แต่ควรใช้การสนทนาอันประกอบด้วยเมตตา

4.จงปลุกสำนึกของตนและผู้อื่นให้ตื่นขึ้นเพื่อรับรู้ต่อความทุกข์ของผู้คนในโลก

5.จงมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย สละเวลา กำลังงานและปัจจัยให้กับผู้ที่สมควรได้รับ

6.จงอย่าเก็บความโกรธและความเกลียดไว้ในใจ

7.จงเจริญสติรู้การเคลื่อนไหวของกายหรือใจอยู่เสมอ

8.จงอย่ากล่าวคำที่ก่อให้เกิดความบาดหมาง

9.จงอย่าพูดมากเกินไป

10.จงประกอบอาชีบการงานไปในทางที่ช่วยให้ขยายความเมตตาออกสู่หมู่ชน

11.จงอย่าครอบครองวัตถุที่ควรเป็นสิทธิของผู้อื่น

12.การแสดงออกทางเพศ จงเป็นไปบนพื้นฐานแห่งศืลธรรม

                ด้วยความปราถนาดีจาก........ปู่เฒ่า (ห.ศ)