เกษตรกรชาวสิงห์บุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำนา ปัจจุบันมักมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคและแมลงเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูง ซึ่งจะต้องซื้อสารเคมีมาป้องกันกำจัด แต่ปัจุบันมีเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลห้วยชัน และตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี สามารถใช้ภูมิปัญญาในการผลิตสารหมักเพื่อป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีสาเหตุจากเชื้อราได้ และมีประสิทธิภาพ