ภายหลังจากรับโอนงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาอยู่ในความรับบริหารผิดชอบบริหารจัดการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นมา ในฐานะผู้บริหารได้มุ่งมั่นพัฒนางานห้องสมุดอย่างต่อเนื่องโดยได้ศึกษาค้นคว้านวัตกรรมการบริการของห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ และได้นำมาทดลองใช้กับทีมงานพบว่ากลยุทธ์การตลาดบริการมีผลการพัฒนาที่น่าพอใจ หลังจากผ่านการพัฒนามาระยะหนึ่งจึงได้จัดทำคู่มือขึ้นมาเผยแพร่แก่ผู้บริหารและบรรณารักษ์ที่สนใจ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ขณะนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูจากภัยพิบัติจากน้ำท่วมครับ

 

ปก

คำนำ
สารบัญ

บทที่1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

เอกสารอ้างอิง

แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการ

แบบสอบถามคุณภาพห้องสมุดประชาชนมีชีวิตโดยใช้กลยุทธ์การตลาด