12 ปี สู่การพัฒนาคุณภาพการบริการที่ไม่หยุดยั้ง

                วันที่ 23   กันยายน  2548 นี้  ถือได้ว่าเป็นวันครบรอบ  12 ปี  กระทรวงแรงงาน ที่ได้ก่อตั้งขึ้น    เมื่อวันที่ 23  กันยายน  2536    และได้มีการเปลี่ยนแปลง   พัฒนาสู่การบริการประชาชนจนได้รับ   รางวัลดีเด่นคุณภาพการให้บริการประชาชน จาก ก.พ.ร. ประจำปี 2547  โดยการทำงานที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ การลดขั้นตอนในการบริการให้สะดวกรวดเร็วขึ้น  และยังได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อ ให้มีความทันสมัย และความพึงพอใจ ประทับใจในกระบวนการให้บริการด้านบุคลากรที่ให้บริการ
มีบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส ทันสมัย และครบวงจร ที่สำคัญคือบุคลากรที่ให้บริการจะต้องมีทัศนคติที่ดี  มีจิตสำนึก  มีใจรักในการบริการ ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ยิ้มแย้ม แจ่มใส อดทน  เสียสละ  โดยเฉพาะจะต้องมีความรอบรู้และความเข้าใจในการให้บริการ  มีการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานทดแทนกันได้ ซึ่งหากมีปัญหาในด้านการให้บริการหรืออื่นๆ จะต้องเข้าไปดูแลแก้ไข ทันที 
                   กรมการจัดหางาน ไม่เคยหยุดนิ่งเรื่องการให้บริการและมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ คือ “กรมการจัดหางาน เป็นองค์กรหลักในการ ส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของประเทศ และด้วยความคาดหวังที่จะให้ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับบริการที่ดี โดยถือว่า “ประชาชน คือลูกค้า” เน้นการให้บริการที่ใช้เวลาน้อยที่สุด  ได้ประโยชน์สูงสุด  และมีความพึงพอใจมากที่สุด  ซึ่งงานบริการประชาชนถือว่าเป็น  หัวใจ  ของกรมการจัดหางาน ซึ่งจะตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงานและให้บริการประชาชน  ต่อไป

บริการที่ดี คือ หน้าที่ของเรา