โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนท   ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดเวทีชุมชนเรื่อง “เกษตรอินทรีย์ : ยุทธศาสตร์ประเทศไทย”   เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 ที่โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร โดยมีผู้มาเข้าร่วมประชุมอย่างล้นหลามจากที่ได้เชิญประชุมไว้ ทั้งจากเครือข่ายของเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์จากหลายๆ จังหวัด ทั้ง ยโสธร อุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม สุรินทร์ รวมถึงนักวิชาการ หน่วยงานราชการ ประมาณ 150 คน

การประชุมในภาคเช้าเป็นการนำเสนอเพื่อจุดประเด็นการแลกเปลี่ยนในภาคบ่าย มีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

  • “ มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ : ใครได้ใครเสีย”
    โดย  คุณแก่นฟ้า  แสนเมือง   พุทธสถานศีรษะอโศก    
  • “ การกำหนดเขตเพาะปลูกข้าว (Zoning) กับวิถีชาวนาไทย”   
    โดย  พ่อมั่น  สามสี   ประธานชมรมรักษ์ธรรมชาติ และ คุณอุบล อยู่หว้า   เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

พอภาคบ่ายก็แบ่งกลุ่มพูดคุยเป็น 3 กลุ่ม

  • กลุ่มที่ 1 :  แนวทางการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์สู่อีสานยั่งยืน
  • กลุ่มที่ 2 :  มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์กับเกษตรอินทรีย์
  • กลุ่มที่ 3 :  ร่างพรบ.ข้าว ผลกระทบต่อชาวนาไทย  อ่านรายละเอียดร่าง พ.ร.บ ข้าวได้ที่ http://sathai.org/activities/thainational_ricebill_proposal.pdf

สิ่งที่น่าสนใจที่ได้จากการร่วมประชุมเวทีนี้ ข้อคิดดีๆ จากปราชญ์ชาวบ้าน พ่อใหญ่มั่น สามสี ผู้ที่ดำเนินชีวิตในวิถีของความพอเพียงอย่าง คุณแก่นฟ้า แสนเมือง น่าจะนำไปสู่การร่วมมือประสานกันในการหนุนเสริมเพื่อให้ชาวนาได้คงวิถีชีวิตที่ดีงามที่เคยมีมาแต่เดิมไว้ การปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความหลากหลาย หลายๆ อย่างที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้ ควรเป็นไปเพื่อสนับสนุน

ประกาศเจตนารมย์ที่เคยมี ว่าวาระเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ

                                                                                        โอ มสช.