ภาคีร่วมผลักดันนโยบายสวัสดิการภาคประชาชน

การไปเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วันละบาทที่จังหวัดสงขลา หนึ่งในโครงการที่แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนนั้น นำมาซึ่งการพยายามรวบรวมข้อมูลเพื่อหาภาคีร่วมผลักดันเรื่องนี้ร่วมกัน

  • การศึกษาวิจัย เรื่องความเหมาะสมของระบบการออมเพื่อสวัสดิการและการชราภาพของแรงงาน นอกระบบโดยผ่านกลไกการทำงานชุมชน โดยสถาบันพัฒนาสยาม และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://gotoknow.org/suwatana)
  • โครงการเผยแพร่ความรู้การพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hppthai.org/ แล้ว คลิ๊กที่ลิงค์เว็บไซต์/ โครงการเผยแพร่ความรู้การพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  • โครงการปฏิบัติงานนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี กรณีศึกษา : กองทุนสัจจะวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน ภายใต้แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hppthai.org /แล้ว คลิ๊กที่ลิงค์เว็บไซต์/เครือข่ายพัฒนานโยบายสาธารณะภาคใต้

  • การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://km4fc.wu.ac.th/

  • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พอช.การมีการทำเรื่องสวัสดิการชุมชน(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.codi.or.th)

นี่คงเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากอีกหลายๆ ภาคส่วนของสังคม ที่ทำงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ มสช. อยากประสานให้เกิดการประชุมร่วมภาคีเหล่านี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ นำเสนอเรื่องราวจากพื้นที่ และรวมวางยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกัน

อยากเชิญชวนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจร่วมกันเสนอแนะความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยคะ

                                                                                                      โอ มสช.