รถรับส่งนักเรียน ปัจจุบันเป็นปัญหาในสังคม  เพราะมีกรณีรถรับส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อย ๆ  ครั้ง  ผู้ปกครองนักเรียนก็ให้ความไว้วางใจกับคนขับรถว่าจะส่งลูกหลานเขาถึงโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย   ดังนั้น โรงเรียนบางลี่วิทยา  ได้เห็นความสำคัญ จึงได้ขอความอนุเคราะห์จาก พ.ต.อ.สายัณห์ ฟักทับ ผกก.สกอ. สองพี่น้อง พร้อมด้วยตำรวจจราจร ได้ร่วมหารือกับคณะครู   ผู้ปกครองนักเรียน   ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน เพื่อหามาตราการป้องกันและแนวทางป้องกันอุบัติเหตุจากรถรับส่งนักเรียน ได้ดังนี้คือ

    1. รถรับส่งนักเรียนต้องจัดที่นั่งให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  ไม่ให้มีการห้อยโหนนอกรถ
    2. จะต้องจัดให้มีคนคุมท้ายรถเสมอ
    3. จะต้องมีที่กั้นปิดท้ายรถ  เพื่อความปลอดภัย ต่อนักเรียน