มหกรรมขลุ่ย "รวมใจภักดิ์รักในหลวง"5 ธันวามหาราชได้เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้นักเรียนได้เล่นเครื่องดนตรีเป็นอย่างน้อยคนละ 1ชิ้น ฝ่ายดนตรีโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน" ได้เลือกให้นักเรียนได้เล่นเครื่องดนตรีไทยนั่นคือ ขลุ่ยเพียงออ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีราคาถูกสามารถซื้อหาได้จำนวนมาก ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมมหกรรมขลุ่ยดังนี้
*ในปีพ.ศ.2545มีนักเรียนเข้าร่วมเป่าขลุ่ยประมาณ195คน
*ในปีพ.ศ.2546มีนักเรียนเข้าร่วมเป่าขลุ่ยประมาณ275คน  
*ในปีพ.ศ.2547มีนักเรียนเข้าร่วมเป่าขลุ่ยประมาณ435คน
*ในปีพ.ศ.2548มีนักเรียนเข้าร่วมเป่าขลุ่ยประมาณ625คน
    และในปีการศึกษา 2549 มีความคาดหวังว่านักเรียนจะเข้าร่วมหกรรมขลุ่ย "รวมใจภักดิ์รักในหลวง" 5 ธันวามหาราช จำนวน  700 กว่าคน  
           *************************

อ.ประมินทร์