ทางโรงเรียนวัดเวฬุวันขอขอบพระคุณ สพท.สพ.2 ที่สร้างโอกาสดีๆให้กับทางโรงเรียนวัดเวฬุวันได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆอันจะนำมาซึ่งศักยภาพของการปฏิบัติบัติงานต่อไป