นวัตกรรม ระบบการเรียนการสอนแบบ RJL

eng&science

นวัตกรรม  ระบบการเรียนการสอนแบบ  RJL

หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยในปัจจุบันการเรียนการสอนมุ่งเนิ้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ในการจัดการเรียนรู้  ดังนั้นเพื่อสนองแนวนโยบายนี้  ทางกลุ่มจึงได้ร่วมกันคิดค้น  นวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการจัดการเรียนการสอนที่มีชื่อว่า        RJL  (   Reality Jigsaw Learning )  โดยเป็นการผสมผสาน ระหว่างรูปแบบของเกมส์   Reality  Show ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน     กับการเรียนการสอนแบบ   Jigsaw Learning   โดยในที่นี้ ทางกลุ่มจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายคือ  นักศึกษาชั้นปีที่ 1  เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  และเอกภาษาอังกฤษ  วิทยาลัยการฝึกหัดครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยนำไปทดลองในรายวิชา  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อพัฒนา   นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ   RJL   (   Reality Jigsaw Learning )            

     

  2.   เพื่อปรับปรุงนวัตกรรม RJL   (   Reality Jigsaw Learning )  ก่อนนำไปใช้จริง                

3.   เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1  เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์        

        

4.  เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่  1  เกิดกระบวนการเรียนรู้ต่อรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ                

5.  เพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จักประมวลผลการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ตนมีอย่างมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ                  

ลักษณะของนวัตกรรม                 RJL  (   Reality Jigsaw Learning ) เป็นการผสมผสาน ระหว่างรูปแบบของเกมส์   Reality  Show ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน     กับการเรียนการสอนแบบ   Jigsaw Learning                

    

  R             หมายถึง                 Reality  คือการฝึกปฏิบัติโดยให้ผู้เรียนได้เห็นจากสภาพจริงและได้แสดงออกในความสามารถของตนอย่างเต็มที่                

  J              หมายถึง                 Jigsaw    คือการนำเอาองค์ความรู้ที่แตกต่างมารวมเป็นองค์ความรู้เดียวกัน               

  L             หมายถึง                 Learning                คือการเรียนรู้           

     

ดังนั้น  Reality Jigsaw Learning  จึงมีความหมายรวมว่า การเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติโดยให้ผู้เรียนได้เห็นจากสภาพจริงโดยนำเอาองค์ความรู้ที่แตกต่างมารวมเป็นองค์ความรู้เดียวกันลักษณะของนวัตกรรม  

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RJL  (   Reality Jigsaw Learning )  จะเป็นการเรียนรู้แบบให้ผู้เรียนรู้จักการหาความรู้  และฝึกทักษะการประมวลผล  ด้วยตนเอง  รวมทั้งให้ผู้เรียนดึงเอาความสามารถของตนมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาอย่างเต็มที่  และฝึกการทำงานเป็นทีมและยอมรับความสามารถของผู้อื่นโดยผ่านกิจกรรมการโหวดให้คะแนนเพื่อนในชั้นเรียนจากผลงานที่เพื่อนนักเรียนได้แสดง  โดยมีครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะเท่านั้น  

  
   ผู้จัดทำโครงการ

1.                   น.ส. อัญชลี           สกุลสิรินิรันดร์    รหัส        001        เอกภาษาอังกฤษ

 

2.                   น.ส.หนึ่งฤทัย       แช่พู่                       รหัส       007         เอกภาษาอังกฤษ

 

3.                   น.ส. ฤทัยรัตน์      ผลเจริญ                 รหัส       008         เอกภาษาอังกฤษ

 4.                   น.ส. นฤมล           หะยีปีเย๊าะ            รหัส       009         เอกภาษาอังกฤษ

5.                   น.ส. สมกมล         หมั่นวิชา               รหัส       010         เอกภาษาอังกฤษ

 

6.                   น.ส.รุ้งนภา           ชื่นวิทยา                รหัส       008         เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

7.                   น.ส. ภาณินี           ห่านวิลัย                รหัส       023         เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 8.                   น.ส.ฐิติพร             จันหอม                  รหัส       025         เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ขั้นตอนการดำเนินงาน  และรายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ ไฟล์อัลบั้ม นะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอบแบบ#rjl

หมายเลขบันทึก: 47513, เขียน: 01 Sep 2006 @ 05:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)