มีองค์การบริหารส่วนตำบล  ๒  แห่ง  คือ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง     ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑  ตำบลเกาะช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  ตำบลเกาะช้างใต้


 การปกครองท้องถิ่น


      จำนวนขนาดองค์กรปกครองท้องถิ่น

        องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง           เป็น อบต.  ชั้นที่  ๕

        องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้        เป็น อบต.  ชั้นที่  ๕