วันที่ 31 สิงหาคม 2549

ทีม KM ของจังหวัดสิงห์บุรีร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้กับทีม KM ของจังหวัดชุมพรทำให้ผมเข้าใจคำทั่ว่า KMแลกเปลี่ยนมากทำให้ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น และพบว่าการจะจัดการความรู้ให้สำเร็จได้น่าจะมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

      1 ควรมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ KM ให้ทุกคนเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และรู้สึกร่วมว่าเป็นเรื่องของเรา

       2 ต้องสอดแทรกกระบวนการจัดการความรู้ในงานปกติ (ไม้เป็นการเพิ่มภาระงานมากขึ้น)

       3 จัดการความรู้แล้วสามารถนำความรู้ไปพัฒนาคน งาน และองค์กรให้ดีขึ้น