31 Aug 2006

    การเรียนรู้การทำ blog ของตัวเองในระยะเวลาสั้นๆ รู้สึกสับสน เวียนหัว วุ่นวาย แต่ก็พยายามทำ  ในที่สุดก็สำเร็จ จึงรู้ว่า KM  คืออะไร