โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น(สกว.)  วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้นำภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นมาเผยแพร่และให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่น