เมื่อสมัยเป็นเด็กนักเรียน ดิฉันเรียนภาษาอังกฤษกับครูถวิล  วิทยถาวรวงศ์ และครู ผอ.เกียรติ  ทองลิ้ม สอนและทำให้ดิฉันมีทักษะที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษมาจนถึงทุกวันนี้

    มีครั้งหนึ่งที่ประทับใจมากและได้จดจำไว้เสมอและนำมาใช้ในการสอนของตัวเอง และทำหน้าที่ครูผู้สอน คือ อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยการสัมภาษณ์นักเรียน เรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยถามดิฉันเป็นภาษาอังกฤษว่า เมืองหลวงของออสเตรเลีย คือ เมืองอะไร ดิฉันตอบว่า นิวยอร์ค จำได้ว่าเพื่อน ๆ หัวเราะที่ดิฉันตอบผิด แต่ครูให้คะแนนดิฉันในข้อนี้ โดยบอกว่าดิฉันสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ คือฟังออกตอบโต้ได้แต่เพียงดิฉันขาดความรู้ เรื่องชื่อเมืองหลวงของออสเตรเลีย เพราะฉะนั้นครูจึงให้
คะแนนเพราะครูสอบเรื่องการสื่อสารไม่ได้สอบความรู้

    ดิฉันเล่าเรื่องนี้เพราะอยากให้คุณครูหรือทุกท่านได้เห็นว่าวิธีการสอน และวิธีการสอบของครูต้องดูให้รอบด้านในการตัดสินผลเรื่องราวจากสมัยเรียนนี้ทำให้ดิฉัน มีทัศนะคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษตลอดมา